Khoa học tính toán
PEQUAN
PolSys
Thuật tóan quyết định, Hệ thống thông minh và Mô hình hóa hệ thống
RO
DECISION
SMA
MOCAH
Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
LFI
MLIA
BD
ACASA
Mạng và hệ thống phân bố
ALMASTY
DELYS
NPA
Phare
Whisper
Mạng và hệ thống phân bố
APR
ComplexNetworks
MoVe
Hệ thống nhúng trên mạch vi điện tử
ALSOC
CIAN
QI
SYEL

LIP6 có tầm nghiên cứu trải rộng trên nhiều lĩnh vực :

Các sự kiện tổ chức tại LIP6 (LIP6)

 • Ajouter à votre agenda22-06-2018 - 6Genesis (the 6G-Enabled Wireless Smart Society & Ecosystem) project
  Thời gian : 14:30
  Người thuyết trình : Madhusanka Liyanage (Oulu University, Finland)
  Abstract: The 6Genesis flagship project is focused on the development of wireless technology, exploring the implementation of the fifth generation of mobile communication technology (5G) and the development of the 6G standard. The flagship ...
  25-26/531
 • Ajouter à votre agenda25-06-2018 - En cours d'élaboration
  Thời gian : 14:00
  Người thuyết trình : Pr Jérome Euzenat (LIG,Inria)
  à venir
  Salle 105, couloir 25-26, 4 place Jussieu - 75005 Paris - http://sma.lip6.fr/seminaires/
 • Ajouter à votre agenda28-06-2018 - A Cognitive Architecture for Object Recognition in Video
  Thời gian : 14:00
  Người thuyết trình : Jose C. Principe (ECE)
  This talk describes our efforts to abstract from the animal visual system the computational principles to explain images in video. We develop a hierarchical, distributed architecture of dynamical systems that self-organizes to explain the i...
  LIP6, salle 105 (1er étage), couloir 25-26, 4 place Jussieu, 75005 Paris - http://webia.lip6.fr/~dapa/web/?q=semina...
 • Ajouter à votre agenda15-10-2018 - En cours d'élaboration
  Thời gian : 14:00
  Người thuyết trình : Pr. Stephane Galland (LEII, Univ Bourgone)
  à venir
  Salle 105, couloir 25-26, 4 place Jussieu - 75005 Paris - http://sma.lip6.fr/seminaires/
Lưu trữ
 Mentions légales
Sơ đồ site |