LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu

LIP6 có tầm nghiên cứu trải rộng trên nhiều lĩnh vực

Nhóm nghiên cứu / AxesAIDASNSSRTMC
ACASA 👥👥
ALMASTY 👥👥👥👥
ALSOC 👥👥👥👥👥
APR 👥👥👥👥👥
BD 👥👥👥👥
CIAN 👥👥👥👥👥
ComplexNetworks 👥👥👥👥👥👥
DECISION 👥👥👥👥
DELYS 👥👥👥👥👥
LFI 👥👥
MLIA 👥👥👥👥
MOCAH 👥👥
MoVe 👥👥👥👥
NPA 👥👥👥👥👥👥👥
PEQUAN 👥👥👥👥
Phare 👥👥👥👥👥
PolSys 👥👥👥👥
QI 👥👥👥👥👥👥👥
RO 👥👥👥👥
SMA 👥👥👥
SYEL 👥👥👥👥👥👥
Whisper 👥👥👥

KEY FIGURES

494 people at LIP6

217 permanent people

 • 158 teacher-researchers
 • 29 CNRS researchers
 • 5 INRIA researchers
 • 13 administrative staff
 • 12 technical staff

277 non permanent people including :

 • 190 PhD students
 • 25 postdocs
 • 26 temporary research engineer

Actions of excellence

 • 3 ERC
 • 1 Professorship
 • 3 LabEx
 • 1 Equipex
 • 4 IUF members

Publications 2015 - 2020

 • 777 journal articles
 • 1764 conference papers
 • 281 theses
 • 37 HDR

Hiện nay không có sự kiện nào khác được dự kiến.

Lưu trữ
 Mentions légales
Sơ đồ site |