LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Nhóm nghiên cứu » MOCAH

MOCAH : Trưởng nhóm : Vanda Luengo

9 Nhân sự

Auzende Odette (Volunteer Associate Professor, UNIV PARIS 2) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/303
Baron Monique (Volunteer Associate Professor, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/303
Bouchet François (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/305
Carron Thibault (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, UNIV SAVOIE) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/305
Giroire Hélène (Volunteer Associate Professor, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/303
Labat Jean-Marc (Giáo sư Emeritus, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/310
Luengo Vanda (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/306
Muratet Mathieu (Giảng viên, INSHEA) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/307
Yessad Amel (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/307

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouder Christophe (Kỹ sư nghiên cừu, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/404
Cuzin Vincent (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/415
Gayat Benoît (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/405
Kamdem Eugène (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/212

3 Nghiên cứu sinh

Allègre Olivier Bên ngoài CIFRE
Morais Canellas Camila Bên ngoài CIFRE
Sergent Thomas Bên ngoài CIFRE

2 Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

Nikolayeva Iryna Campus Pierre et Marie Curie 26-00/304
Wang Yan Campus Pierre et Marie Curie 26-00/304

3 Tiến sĩ (vẫn đang công tác tại trung tâm)

Guinebert Mathieu Campus Pierre et Marie Curie 26-00/301
Harrak Fatima Campus Pierre et Marie Curie 26-00/301
Lebis Alexis Bên ngoài

Adjunct

Noël Yves (Giảng viên, UPMC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/304

3 Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Mbatchou Guy (từ 14-06-2019 đến 31-12-2019)
Dridi Ouarda (từ 12-11-2018 đến 30-10-2019)
Sylla Khalifa (từ 17-06-2019 đến 24-06-2019)

Thực tập sinh

Amar Adil, Lenormand Brian, Phạm Martin, Simon-Fine Thibaut

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Abed Hamza, Bourrier Yannick, Guinebert Mathieu, Harrak Fatima, Lebis Alexis, Mbatchou Guy

tháng tư 2020

 Mentions légales
Sơ đồ site |