LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Nhóm nghiên cứu » MOCAH

MOCAH : Trưởng nhóm : Vanda Luengo

9 Nhân sự

Auzende Odette (Volunteer Associate Professor, UNIV PARIS 2) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/303 +33 1 44 27 88 56
Baron Monique (Volunteer Associate Professor, UPMC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/303 +33 1 44 27 88 56
Bouchet François (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/305 +33 1 44 27 71 35
Carron Thibault (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, UNIV SAVOIE) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/305 +33 1 44 27 71 35
Giroire Hélène (Volunteer Associate Professor, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/303 +33 1 44 27 88 56
Labat Jean-Marc (Giáo sư Emeritus, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/310 +33 1 44 27 71 22
Luengo Vanda (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/306 +33 1 44 27 87 51
Muratet Mathieu (Giảng viên, INSHEA) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/307 +33 1 44 27 88 00
Yessad Amel (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/307 +33 1 44 27 88 00

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouder Christophe (Kỹ sư nghiên cừu, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/404 +33 1 44 27 37 18
Cuzin Vincent (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/415 +33 1 44 27 87 54
Gayat Benoît (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/405 +33 1 44 27 87 78
Kamdem Eugène (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/212 +33 1 44 27 87 36

4 Nghiên cứu sinh

Guinebert Mathieu (ATER, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/301 +33 1 44 27 88 30
Harrak Fatima Campus Pierre et Marie Curie 26-00/301 +33 1 44 27 88 30
Lebis Alexis Bên ngoài
Morais Canellas Camila Bên ngoài

Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

Nikolayeva Iryna Campus Pierre et Marie Curie 26-00/304 +33 1 44 27 88 64

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Mbatchou Guy từ 14-06-2019 đến 31-12-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/301 +33 1 44 27 88 30
Dridi Ouarda từ 12-11-2018 đến 30-10-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/316 +33 1 44 27 72 20
Sylla Khalifa từ 17-06-2019 đến 24-06-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/316 +33 1 44 27 72 20
Poquet Sasha từ 16-01-2019 đến 22-01-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/304 +33 1 44 27 88 64
Vignali Françoise từ 22-10-2018 đến 31-12-2018 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/316 +33 1 44 27 72 20

4 Thực tập sinh

Boodoo Fadil, Brunet Olivier, Garbarini Délia, You Jiang

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Bourrier Yannick, Mbatchou Guy

tháng tám 2019

 Mentions légales
Sơ đồ site |