LIP6 CNRS Sorbonne Université
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » ALSOC

ALSOC : Trưởng nhóm : Lionel Lacassagne

12 Nhân sự

Braunstein Cécile (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/508
Desbarbieux Jean-Lou (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/503
Drach-Temam Nathalie (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/408
Encrenaz Emmanuelle (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/408
Genius Daniela (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/404
Greiner Alain (Giáo sư Emeritus, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/418
Heydemann Karine (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/406
Lacassagne Lionel (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/403
Marchetti Olivier (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/503
Meunier Quentin (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/416
Munier Alix (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/312
Wajsbürt Franck (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/420

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouyer Manuel (Kỹ sư nghiên cừu, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/414
Chaput Jean-Paul (Kỹ sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/306
Gonçalves Sylvie (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/230
Nguyen Diem Phuong (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/232

6 Nghiên cứu sinh

Ducousso Rieul (Trợ giảng, CIFRE Thalès) Bên ngoài
Hennequin Arthur Bên ngoài
Maurice Nathan (Trợ giảng, EDITE) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/417
Millet Maxime Campus Pierre et Marie Curie 24-25/417
Romera Thomas Bên ngoài
Tang Ning (Trợ giảng, Bourse EDITE) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/417

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (của riêng nhóm)

Lemaitre Florian (Kỹ sư nghiên cừu hợp đồng ngắn hạn - Postdoc, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/403

Thực tập sinh

Celik Huseyin Oguz, Pons Etienne

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Ait Aba Massinissa, Ben EL Ouahma Ines, Brejon Jean-Baptiste, Petreto Andrea, Vu Son Tuan

Cựu thành viên

Sheibanyrad Hamed

May 2021

 Mentions légales
Sơ đồ site |