CIAN : Trưởng nhóm : Roselyne Chotin

11 Nhân sự

Aboushady Hassan (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/502 +33 1 44 27 71 18
Anceau François (Giáo sư Emeritus, CNAM) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/504 +33 1 44 27 70 01
Bazargan Sabet Pirouz (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/502 +33 1 44 27 71 18
Chotin Roselyne (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/406 +33 1 44 27 65 28
Galayko Dimitri (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/508 +33 1 44 27 70 16
Lecuyer Christophe (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/504 +33 1 44 27 76 00
Louërat Marie-Minerve (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/308 +33 1 44 27 71 08
Mehrez Habib (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/310 +33 1 44 27 47 61
Pêcheux François (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/420 +33 1 44 27 52 53
Porte Jacky (Volunteer Researcher, ENST) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/402 +33 1 44 27 71 20
Stratigopoulos Haralampos (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/402 +33 1 44 27 71 20

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouyer Manuel (Kỹ sư nghiên cừu, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/414 +33 1 44 27 70 14
Chaput Jean-Paul (Kỹ sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/306 +33 1 44 27 53 99
Mahmoodian Shahin-Léa (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/206 +33 1 44 27 71 73
Rhouni Amine (Kỹ sư nghiên cừu, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/518 +33 1 44 27 96 34

8 Nghiên cứu sinh

Ali El Sayed Sarah Campus Pierre et Marie Curie 24-25/415 +33 1 44 27 70 12
Bessaad Abdelkrim Campus Pierre et Marie Curie 24-25/505 +33 1 44 27 62 19
Elshamy Mohamed (Trợ giảng, ) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/415 +33 1 44 27 70 12
Eshra Islam Campus Pierre et Marie Curie 24-25/505 +33 1 44 27 62 19
Leonhard Julian Campus Pierre et Marie Curie 24-25/415 +33 1 44 27 70 12
Mahmoud Doaa Campus Pierre et Marie Curie 24-25/505 +33 1 44 27 62 19
Pavlidis Antonios (Trợ giảng, ) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/415 +33 1 44 27 70 12
Rocherolle Gabriel (Trợ giảng, Polytech-Sorbonne) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/415 +33 1 44 27 70 12

2 Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

Cathébras Joël Campus Pierre et Marie Curie 24-25/417
Tlili Mariam Campus Pierre et Marie Curie 24-25/308 +33 1 44 27 71 08

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Sayed Alhassan từ 01-02-2019 đến 31-12-2019 Campus Pierre et Marie Curie 24-25/505 +33 1 44 27 62 19
Salama Khaled Nabil từ 10-06-2019 đến 30-07-2019 Campus Pierre et Marie Curie 24-25/502 +33 1 44 27 71 18
Gebreyohannes Fikre Tsigabu từ 01-01-2019 đến 30-06-2019 Campus Pierre et Marie Curie 24-25/505 +33 1 44 27 62 19
Bisiaux Pierre từ 04-05-2019 đến 20-05-2019 Campus Pierre et Marie Curie 24-25/505 +33 1 44 27 62 19
Blokhina Elena từ 10-05-2019 đến 20-05-2019 Campus Pierre et Marie Curie 24-25/505 +33 1 44 27 62 19
Koskin Yevhen từ 04-05-2019 đến 17-05-2019 Campus Pierre et Marie Curie 24-25/515
Shimizu Naohiko từ 01-03-2019 đến 22-03-2019 Campus Pierre et Marie Curie 24-25/306 +33 1 44 27 53 99
Bisiaux Pierre từ 17-12-2018 đến 15-01-2019 Campus Pierre et Marie Curie 24-25/505 +33 1 44 27 62 19
Badran Tamer từ 01-01-2018 đến 31-12-2018 Campus Pierre et Marie Curie 24-25/506 +33 1 44 27 71 23
Ouaiss Iyad từ 04-09-2017 đến 21-09-2018 Campus Pierre et Marie Curie 24-25/402 +33 1 44 27 71 20

9 Thực tập sinh

Acolant Antoine, Ben Gaied Firas, Floresgomez Mario, Hargé Kristian, Ketler Carolina, Saif Marco, Satin Adrian, Smith Karly, Zhuang Kailun

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Lao Eric

tháng bảy 2019

 Mentions légales
Sơ đồ site |