LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Nhóm nghiên cứu » CIAN

CIAN : Trưởng nhóm : Roselyne Chotin

10 Nhân sự

Aboushady Hassan (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/502 +33 1 44 27 71 18
Bazargan Sabet Pirouz (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/502 +33 1 44 27 71 18
Chotin Roselyne (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/406 +33 1 44 27 65 28
Galayko Dimitri (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/508 +33 1 44 27 70 16
Lecuyer Christophe (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/504 +33 1 44 27 76 00
Louërat Marie-Minerve (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/308 +33 1 44 27 71 08
Mehrez Habib (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/310 +33 1 44 27 47 61
Pêcheux François (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/420 +33 1 44 27 52 53
Porte Jacky (Volunteer Researcher, ENST) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/402 +33 1 44 27 71 20
Stratigopoulos Haralampos (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/402 +33 1 44 27 71 20

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouyer Manuel (Kỹ sư nghiên cừu, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/414 +33 1 44 27 70 14
Chaput Jean-Paul (Kỹ sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/306 +33 1 44 27 53 99
Mahmoodian Shahin-Léa (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/206 +33 1 44 27 71 73
Rhouni Amine (Kỹ sư nghiên cừu, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/518 +33 1 44 27 96 34

10 Nghiên cứu sinh

Ali El Sayed Sarah Campus Pierre et Marie Curie 24-25/415 +33 1 44 27 70 12
Bessaad Abdelkrim Campus Pierre et Marie Curie 24-25/505 +33 1 44 27 62 19
Diaz Rizo Alan Rodrigo Campus Pierre et Marie Curie 24-25/505 +33 1 44 27 62 19
Elshamy Mohamed (Trợ giảng, ) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/415 +33 1 44 27 70 12
Eshra Islam Campus Pierre et Marie Curie 24-25/505 +33 1 44 27 62 19
Leonhard Julian Campus Pierre et Marie Curie 24-25/415 +33 1 44 27 70 12
Mahmoud Doaa Campus Pierre et Marie Curie 24-25/505 +33 1 44 27 62 19
Pavlidis Antonios (Trợ giảng, ) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/415 +33 1 44 27 70 12
Rocherolle Gabriel (Trợ giảng, Polytech-Sorbonne) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/415 +33 1 44 27 70 12
Spyrou Theofilos Campus Pierre et Marie Curie 24-25/415 +33 1 44 27 70 12

3 Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

Ahmed Mosabbah Mushir Campus Pierre et Marie Curie 24-25/417 +33 1 44 27 54 15
Cathébras Joël Campus Pierre et Marie Curie 24-25/417
Tlili Mariam Campus Pierre et Marie Curie 24-25/308 +33 1 44 27 71 08

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Sayed Alhassan từ 01-02-2019 đến 31-12-2019 Campus Pierre et Marie Curie 24-25/505 +33 1 44 27 62 19
Salama Khaled Nabil từ 10-06-2019 đến 30-07-2019 Campus Pierre et Marie Curie 24-25/502 +33 1 44 27 71 18
Gebreyohannes Fikre Tsigabu từ 01-01-2019 đến 30-06-2019 Campus Pierre et Marie Curie 24-25/505 +33 1 44 27 62 19
Bisiaux Pierre từ 04-05-2019 đến 20-05-2019 Campus Pierre et Marie Curie 24-25/505 +33 1 44 27 62 19
Blokhina Elena từ 10-05-2019 đến 20-05-2019 Campus Pierre et Marie Curie 24-25/505 +33 1 44 27 62 19
Koskin Yevhen từ 04-05-2019 đến 17-05-2019 Campus Pierre et Marie Curie 24-25/515
Shimizu Naohiko từ 01-03-2019 đến 22-03-2019 Campus Pierre et Marie Curie 24-25/306 +33 1 44 27 53 99
Bisiaux Pierre từ 17-12-2018 đến 15-01-2019 Campus Pierre et Marie Curie 24-25/505 +33 1 44 27 62 19
Badran Tamer từ 01-01-2018 đến 31-12-2018 Campus Pierre et Marie Curie 24-25/506 +33 1 44 27 71 23

2 Thực tập sinh

Bouazzi Fedia, Saif Marco

Cựu thành viên

Anceau François

tháng mười một 2019

 Mentions légales
Sơ đồ site |