LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức
http://www-asim.lip6.fr/~hassan/

ABOUSHADY Hassan

Photo Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học
Nhóm nghiên cứu : CIAN
Địa chỉ : Campus Pierre et Marie Curie
  Sorbonne Université - LIP6
  Boîte courrier 169
  Couloir 24-25, Étage 5, Bureau 502
  4 place Jussieu
  75252 PARIS CEDEX 05
  FRANCE
Tel: +33 1 44 27 71 18, Hassan.Aboushady (at) nulllip6.fr
http://www-asim.lip6.fr/~hassan/

3 Nghiên cứu sinh (Ban lãnh đạo nghiên cứu / Đồng hướng dẫn)

12 Tiến sĩ 2008 - 2020

Bài báo khoa học 1997-2020

 Mentions légales
Sơ đồ site |