Khoa học tính toán
PEQUAN
PolSys
Thuật tóan quyết định, Hệ thống thông minh và Mô hình hóa hệ thống
RO
DECISION
SMA
MOCAH
Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
LFI
MLIA
BD
ACASA
Mạng và hệ thống phân bố
ALMASTY
DELYS
NPA
Phare
Whisper
Mạng và hệ thống phân bố
APR
ComplexNetworks
MoVe
Hệ thống nhúng trên mạch vi điện tử
ALSOC
CIAN
QI
SYEL

ALSOC : Trưởng nhóm : Lionel Lacassagne

13 Nhân sự

Braunstein Cécile (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/508 +33 1 44 27 70 16
Desbarbieux Jean-Lou (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/503 +33 1 44 27 72 30
Drach-Temam Nathalie (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/408 +33 1 44 27 20 37
Encrenaz Emmanuelle (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/408 +33 1 44 27 20 38
Genius Daniela (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/404 +33 1 44 27 71 24
Greiner Alain (Giáo sư, UPMC) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/418 +33 1 44 27 70 15
Heydemann Karine (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/406 +33 1 44 27 65 28
Lacassagne Lionel (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/403 +33 1 44 27 65 61
Marchetti Olivier (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/503 +33 1 44 27 72 30
Meunier Quentin (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/416 +33 1 44 27 70 17
Munier Alix (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/312 +33 1 44 27 70 13
Sheibanyrad Hamed (Nghiên cứu viên, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/416 +33 1 44 27 70 17
Wajsbürt Franck (Giảng viên, UPMC) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/420 +33 1 44 27 52 53

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouyer Manuel (Kỹ sư nghiên cừu, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/414 +33 1 44 27 70 14
Chaput Jean-Paul (Kỹ sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/306 +33 1 44 27 53 99
Mahmoodian Shahin-Léa (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/232 +33 1 44 27 71 73

10 Nghiên cứu sinh

Ben EL Ouahma Ines (Trợ giảng, PROJET LIP6) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/411 +33 1 44 27 74 78
Brejon Jean-Baptiste (Trợ giảng, LIP6 Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/411 +33 1 44 27 74 78
Carrascal Manzanares Carlos Bên ngoài
Deroui Hamza (ATER, Sorbonne-Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/404 +33 1 44 27 71 24
Ezvan Bruno Bên ngoài CIFRE
Hennequin Arthur Campus Pierre et Marie Curie 24-25/417 +33 1 44 27 54 15
Lemaitre Florian Bên ngoài
Leroy Sylvain Bên ngoài
Petreto Andrea Bên ngoài CIFRE
Vũ Son Tuan (ATER, ) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/411 +33 1 44 27 74 78

Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

Masliah Ian Campus Pierre et Marie Curie 24-25/403 +33 1 44 27 65 61

Tiến sĩ (vẫn đang công tác tại trung tâm)

Karaoui Mohamed Campus Pierre et Marie Curie 24-25/417 +33 1 44 27 54 15

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Romera Thomas từ 05-11-2018 đến 15-02-2019 Campus Pierre et Marie Curie 24-25/513 +33 1 44 27 75 07
Klikpo Enagnon Cédric từ 01-11-2014 đến 30-11-2018 Campus Pierre et Marie Curie 24-25/309 +33 1 44 27 65 91
Koehler Thomas từ 01-09-2018 đến 10-09-2018

tháng mười hai 2018

 Mentions légales
Sơ đồ site |