Khoa học tính toán
PEQUAN
PolSys
Thuật tóan quyết định, Hệ thống thông minh và Mô hình hóa hệ thống
RO
DECISION
SMA
MOCAH
Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
LFI
MLIA
BD
ACASA
Mạng và hệ thống phân bố
ALMASTY
NPA
Phare
REGAL
Whisper
Mạng và hệ thống phân bố
APR
ComplexNetworks
MoVe
Hệ thống nhúng trên mạch vi điện tử
ALSOC
CIAN
QI
SYEL

ALSOC : Trưởng nhóm : Lionel Lacassagne

13 Nhân sự

Braunstein Cécile (Giảng viên, SU) Site Jussieu 24-25/508 +33 1 44 27 70 16
Desbarbieux Jean-Lou (Giảng viên, SU) Site Jussieu 24-25/503 +33 1 44 27 72 30
Drach-Temam Nathalie (Giáo sư, SU) Site Jussieu 24-25/408 +33 1 44 27 20 37
Encrenaz Emmanuelle (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, SU) Site Jussieu 24-25/408 +33 1 44 27 20 38
Genius Daniela (Giảng viên, SU) Site Jussieu 24-25/404 +33 1 44 27 71 24
Greiner Alain (Giáo sư, SU) Site Jussieu 24-25/418 +33 1 44 27 70 15
Heydemann Karine (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, SU) Site Jussieu 24-25/406 +33 1 44 27 65 28
Lacassagne Lionel (Giáo sư, SU) Site Jussieu 24-25/403 +33 1 44 27 65 61
Marchetti Olivier (Giảng viên, SU) Site Jussieu 24-25/503 +33 1 44 27 72 30
Meunier Quentin (Giảng viên, SU) Site Jussieu 24-25/416 +33 1 44 27 70 17
Munier Alix (Giáo sư, SU) Site Jussieu 24-25/312 +33 1 44 27 70 13
Sheibanyrad Hamed (Nghiên cứu viên, CNRS) Site Jussieu 24-25/416 +33 1 44 27 70 17
Wajsbürt Franck (Giảng viên, SU) Site Jussieu 24-25/420 +33 1 44 27 52 53

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouyer Manuel (Kỹ sư nghiên cừu, SU) Site Jussieu 24-25/414 +33 1 44 27 70 14
Chaput Jean-Paul (Kỹ sư, SU) Site Jussieu 24-25/306 +33 1 44 27 53 99
Mahmoodian Shahin-Léa (Hành chính, SU) Site Jussieu 26-00/232 +33 1 44 27 71 73

8 Nghiên cứu sinh

Ben EL Ouahma Ines (Trợ giảng, PROJET LIP6) Site Jussieu 24-25/411 +33 1 44 27 74 78
Brejon Jean-Baptiste (Trợ giảng, LIP6 UPMC) Site Jussieu 24-25/411 +33 1 44 27 74 78
Carrascal Manzanares Carlos Bên ngoài
Ezvan Bruno Bên ngoài CIFRE
Lemaitre Florian Bên ngoài
Leroy Sylvain Bên ngoài
Petreto Andrea Bên ngoài CIFRE
Vũ Son Tuan (ATER, ) Site Jussieu 24-25/411 +33 1 44 27 74 78

Tiến sĩ (vẫn đang công tác tại trung tâm)

Karaoui Mohamed Site Jussieu 24-25/417 +33 1 44 27 54 15

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Klikpo Enagnon Cédric từ 01-11-2014 đến 30-11-2018 Site Jussieu 24-25/309 +33 1 44 27 65 91

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Devigne Clément, Lesparre Youen

Cựu thành viên

Drebes Andi

tháng một 2018

 Mentions légales
Sơ đồ site |