LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức

MEYER Jean-Arcady

Viên trưởng Emeritus
Nhóm nghiên cứu : AnimatLab
Ngày đi : 31-12-2008

11 Tiến sĩ 1999 - 2008

Bài báo khoa học 1996-2006

 Mentions légales
Sơ đồ site |