Khoa học tính toán
PEQUAN
PolSys
Thuật tóan quyết định, Hệ thống thông minh và Mô hình hóa hệ thống
RO
DECISION
SMA
MOCAH
Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
LFI
MLIA
BD
ACASA
Mạng và hệ thống phân bố
ALMASTY
NPA
Phare
REGAL
Whisper
Mạng và hệ thống phân bố
APR
ComplexNetworks
MoVe
Hệ thống nhúng trên mạch vi điện tử
ALSOC
CIAN
QI
SYEL

QI : Trưởng nhóm : Damian Markham

3 Nhân sự

Diamanti Eleni (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Site Jussieu 25-26/112 +33 1 44 27 83 12
Kashefi Elham (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Site Jussieu 25-26/104 +33 1 44 27 83 16
Markham Damian (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Site Jussieu 25-26/112 +33 1 44 27 83 12

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouyer Manuel (Kỹ sư nghiên cừu, SU) Site Jussieu 24-25/414 +33 1 44 27 70 14
Chaput Jean-Paul (Kỹ sư, SU) Site Jussieu 24-25/306 +33 1 44 27 53 99
Naït Sidnas Belaïd (Hành chính, CNRS) Site Jussieu 26-00/222 +33 1 44 27 87 77
Rhouni Amine (Kỹ sư nghiên cừu, CNRS) Site Jussieu 24-25/520 +33 1 44 27 96 34

7 Nghiên cứu sinh

Bozzio Mathieu Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Chabaud Ulysse (Trợ giảng, ) Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Ghorai Shouvik Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Kumar Niraj Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Mezher Rawad Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Music Luka Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Trigo Vidarte Luis Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29

4 Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

Douce Tom Site Jussieu 24-25/417 +33 1 44 27 54 15
Kaplan Marc Site Jussieu 25-26/114 +33 1 44 27 46 39
Mansfield Shane Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Orieux Adeline Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Kerenidis Iordanis từ 07-12-2017 đến 07-12-2020 Site Jussieu 25-26/108 +33 1 44 27 71 49
Unnikrishnan Anupama từ 07-01-2018 đến 30-09-2018 Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Olivo Andrea từ 10-01-2018 đến 30-06-2018 Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Miles Daniel từ 08-09-2017 đến 31-03-2018 Site Jussieu 25-26/309 +33 1 44 27 88 51
Grosshans Frédéric từ 15-09-2017 đến 30-01-2018 Site Jussieu 25-26/104 +33 1 44 27 83 16
Rman Rodriguez Victor từ 04-04-2017 đến 21-12-2017 Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Lütkenhaus Norbert từ 20-11-2017 đến 15-12-2017 Site Jussieu 25-26/104 +33 1 44 27 83 16
Unnikrishnan Anupama từ 06-11-2017 đến 24-11-2017 Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Gheorghiu Alexandru từ 01-09-2016 đến 31-10-2017 Site Jussieu 24-25/309 +33 1 44 27 65 91
Trigo Vidarte Luis từ 01-01-2017 đến 01-09-2017 Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Mansfield Shane từ 16-01-2017 đến 31-08-2017 Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Ferrini Giulia từ 01-04-2017 đến 31-08-2017 Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Horan Kelsey từ 20-05-2017 đến 01-08-2017 Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Yi Richard từ 29-05-2017 đến 31-07-2017 Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Colissen Léo từ 01-02-2017 đến 30-07-2017 Site Jussieu 25-26/309 +33 1 44 27 88 51
Baghbanzadeh Sima từ 12-06-2017 đến 30-07-2017 Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Rahimi-Keshari Saleh từ 16-06-2017 đến 30-07-2017 Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Unruh Dominique từ 18-06-2017 đến 20-07-2017 Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Talla Aravind Reddy từ 10-05-2017 đến 13-07-2017 Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Cojocaru Alexandru từ 01-06-2017 đến 30-06-2017 Site Jussieu 24-25/309 +33 1 44 27 65 91
Arrazola Juan Miguel từ 06-06-2017 đến 21-06-2017 Site Jussieu 25-26/103
Mantri Atul từ 27-03-2017 đến 19-06-2017 Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Disilvestro Leonardo từ 01-09-2016 đến 31-05-2017 Site Jussieu 24-25/411 +33 1 44 27 74 78
Cojocaru Alexandru từ 26-09-2016 đến 30-05-2017 Site Jussieu 24-25/411 +33 1 44 27 74 78
Olivo Andrea từ 08-03-2017 đến 14-04-2017 Site Jussieu 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Demarie Tommaso từ 01-09-2016 đến 28-02-2017 Site Jussieu 24-25/411 +33 1 44 27 74 78

Thực tập sinh

Guiga Linda

tháng một 2018

 Mentions légales
Sơ đồ site |