Khoa học tính toán
PEQUAN
PolSys
Thuật tóan quyết định, Hệ thống thông minh và Mô hình hóa hệ thống
RO
DECISION
SMA
MOCAH
Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
LFI
MLIA
BD
ACASA
Mạng và hệ thống phân bố
ALMASTY
DELYS
NPA
Phare
Whisper
Mạng và hệ thống phân bố
APR
ComplexNetworks
MoVe
Hệ thống nhúng trên mạch vi điện tử
ALSOC
CIAN
QI
SYEL

QI : Trưởng nhóm : Damian Markham

3 Nhân sự

Diamanti Eleni (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/112 +33 1 44 27 83 12
Kashefi Elham (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/104 +33 1 44 27 83 16
Markham Damian (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/112 +33 1 44 27 83 12

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouyer Manuel (Kỹ sư nghiên cừu, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/414 +33 1 44 27 70 14
Chaput Jean-Paul (Kỹ sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/306 +33 1 44 27 53 99
Naït Sidnas Belaïd (Hành chính, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/222 +33 1 44 27 87 77
Rhouni Amine (Kỹ sư nghiên cừu, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/520 +33 1 44 27 96 34

14 Nghiên cứu sinh

Bozzio Mathieu Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Centrone Federico Bên ngoài
Chabaud Ulysse (Trợ giảng, ) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Colisson Léo Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Emériau Pierre-Emmanuel Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Ghorai Shouvik Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Kumar Niraj Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Mezher Rawad Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Music Luka Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Neves Simon (Trợ giảng, CNRS QUSCO) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Roman Rodriguez Victor Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Shettell Nathan Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Trigo Vidarte Luis Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Yehia Raja (Trợ giảng, EDITE) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29

Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

Mansfield Shane Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Kerenidis Iordanis từ 07-12-2017 đến 07-12-2020 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/112 +33 1 44 27 83 12
Grosshans Frédéric từ 15-09-2017 đến 31-12-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/104 +33 1 44 27 83 16
Olivo Andrea từ 10-01-2018 đến 31-12-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Dequal Daniele từ 24-09-2018 đến 19-10-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/114 +33 1 44 27 46 39
Unnikrishnan Anupama từ 07-01-2018 đến 30-09-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Douce Tom từ 01-01-2018 đến 30-09-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/114 +33 1 44 27 46 39
Persechino Mauro từ 26-02-2018 đến 26-08-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Sohbi Adel từ 14-06-2018 đến 25-07-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Du Crest Julien từ 14-05-2018 đến 15-07-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/104 +33 1 44 27 83 16
Wang Zizhu từ 14-06-2018 đến 28-06-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Delavar Mahshid từ 17-05-2018 đến 30-05-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Coyle Brian từ 20-01-2018 đến 30-04-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Centrone Federico từ 12-03-2018 đến 30-04-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Miles Daniel từ 08-09-2017 đến 31-03-2018 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/309 +33 1 44 27 88 51
Rman Rodriguez Victor từ 04-04-2017 đến 21-12-2017 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Lütkenhaus Norbert từ 20-11-2017 đến 15-12-2017 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/104 +33 1 44 27 83 16
Unnikrishnan Anupama từ 06-11-2017 đến 24-11-2017 Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 +33 1 44 27 70 29
Gheorghiu Alexandru từ 01-09-2016 đến 31-10-2017 Campus Pierre et Marie Curie 24-25/309 +33 1 44 27 65 91

Thực tập sinh

Singh Shraddha

tháng mười 2018

 Mentions légales
Sơ đồ site |