الوحدات الحالية : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL
الفـرق السـابـقــة : Whisper
إصدارات RO201620172018201920202021Total
كتـب1001002
إصدار كـتب0000303
مـنشـورات في مـجلات1514151515680
فصـول في كـتب1013005
منشورات251833472916168
تراخيص0011204
مـذكرات0110316
LIP6