LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức
https://www-phare.lip6.fr/~trnguyen/

NGUYỄN Thị Mai Trang

Photo Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học
Nhóm nghiên cứu : Phare
Địa chỉ : Campus Pierre et Marie Curie
  Sorbonne Université - LIP6
  Boîte courrier 169
  Couloir 25-26, Étage 5, Bureau 521
  4 place Jussieu
  75252 PARIS CEDEX 05
  FRANCE
Tel: +33 1 44 27 71 25, Thi-Mai-Trang.Nguyen (at) nulllip6.fr
https://www-phare.lip6.fr/~trnguyen/

3 Nghiên cứu sinh (Ban lãnh đạo nghiên cứu / Đồng hướng dẫn)

7 Tiến sĩ 2012 - 2019

Bài báo khoa học 2001-2020

 Mentions légales
Sơ đồ site |