Khoa học tính toán
PEQUAN
PolSys
Thuật tóan quyết định, Hệ thống thông minh và Mô hình hóa hệ thống
RO
DECISION
SMA
MOCAH
Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
LFI
MLIA
BD
ACASA
Mạng và hệ thống phân bố
ALMASTY
DELYS
NPA
Phare
Whisper
Mạng và hệ thống phân bố
APR
ComplexNetworks
MoVe
Hệ thống nhúng trên mạch vi điện tử
ALSOC
CIAN
QI
SYEL

PolSys : Trưởng nhóm : Jean-Charles Faugère

6 Nhân sự

Berthomieu Jérémy (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/328 +33 1 44 27 88 35
Faugère Jean-Charles (Viện trưởng, INRIA) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/317 +33 1 44 27 70 28
Lazard Daniel (Giáo sư Emeritus, UPMC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/321 +33 1 44 27 62 40
Perret Ludovic (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/323 +33 1 44 27 87 59
Safey El Din Mohab (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/321 +33 1 44 27 62 40
Tsigaridas Elias (Nghiên cứu viên, INRIA) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/319 +33 1 44 27 40 59

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Kabassanov Konstantin (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/410 +33 1 44 27 71 26
Khan Irphane (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/224 +33 1 44 27 52 14
Le Roux Pierre-Emmanuel (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/412 +33 1 44 27 88 38
M'Baka Cyriaque (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/416 +33 1 44 27 70 06

7 Nghiên cứu sinh

Bannwarth Ivan Campus Pierre et Marie Curie 26-00/338 +33 1 44 27 71 30
Bender Matias Rafael Campus Pierre et Marie Curie 26-00/315 +33 1 44 27 71 02
Chakraborty Olive (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/326 +33 1 44 27 88 76
Dwarakanath Nagarjun Campus Pierre et Marie Curie 26-00/326 +33 1 44 27 88 76
El hirch Solane (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/338 +33 1 44 27 71 30
Ryckeghem Jocelyn (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/315 +33 1 44 27 71 02
Vũ Thi Xuan Campus Pierre et Marie Curie 26-00/326 +33 1 44 27 88 76

3 Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

Kubjas Kaie
Mrabet Amine (ATER, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/319 +33 1 44 27 40 59
Player Rachel Louise Campus Pierre et Marie Curie 26-00/328 +33 1 44 27 88 35

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Koussa Eliane từ 09-09-2017 đến 08-09-2020 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/338 +33 1 44 27 71 30
Magron Victor từ 01-09-2017 đến 30-09-2017 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/323 +33 1 44 27 87 59
Vũ Thi Xuan từ 04-07-2017 đến 10-08-2017
Merah Youcef từ 01-02-2017 đến 31-07-2017 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/326 +33 1 44 27 88 76
Lhuillery Alexis từ 27-01-2017 đến 31-07-2017 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/323 +33 1 44 27 87 59
Guisse Vincent từ 14-03-2017 đến 31-07-2017 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/326 +33 1 44 27 88 76
Bile Claude Henri Philippe từ 27-01-2017 đến 02-07-2017 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/323 +33 1 44 27 87 59

3 Thực tập sinh

Abi Rached Reine, Brochet Hadrien, Le Huu Phuoc

Adjunct

Wang Dongming  (Viện trưởng) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/319

Cựu thành viên

Bonpapa Georgette

tháng sáu 2018

 Mentions légales
Sơ đồ site |