LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Nhóm nghiên cứu » PolSys

PolSys : Trưởng nhóm : Mohab Safey El Din

6 Nhân sự

Berthomieu Jérémy (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/319 +33 1 44 27 88 35
Faugère Jean-Charles (Viện trưởng, INRIA) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/317 +33 1 44 27 70 28
Lazard Daniel (Giáo sư Emeritus, UPMC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/321 +33 1 44 27 62 40
Perret Ludovic (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/323 +33 1 44 27 87 59
Safey El Din Mohab (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/321 +33 1 44 27 62 40
Tsigaridas Elias (Nghiên cứu viên, INRIA) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/319 +33 1 44 27 40 59

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Kabassanov Konstantin (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/410 +33 1 44 27 71 26
Le Roux Pierre-Emmanuel (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/412 +33 1 44 27 88 38
M'Baka Cyriaque (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/416 +33 1 44 27 70 06
Zerouklane Anissa (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/224 +33 1 44 27 52 14

7 Nghiên cứu sinh

Chakraborty Olive (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/326 +33 1 44 27 88 76
Dwarakanath Nagarjun Campus Pierre et Marie Curie 26-00/326 +33 1 44 27 88 76
El hirch Solane (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/338 +33 1 44 27 71 30
Ferguson Andrew Campus Pierre et Marie Curie 26-00/325 +33 1 44 27 88 43
Le Huu Phuoc Campus Pierre et Marie Curie 26-00/338 +33 1 44 27 71 30
Ryckeghem Jocelyn Campus Pierre et Marie Curie 26-00/315 +33 1 44 27 71 02
Vũ Thi Xuan Campus Pierre et Marie Curie 26-00/326 +33 1 44 27 88 76

Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

Kubjas Kaie Campus Pierre et Marie Curie 26-00/323 +33 1 44 27 87 59

Tiến sĩ (vẫn đang công tác tại trung tâm)

Bender Matias Rafael Campus Pierre et Marie Curie 26-00/315 +33 1 44 27 71 02

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Ferguson Andrew từ 18-09-2019 đến 31-12-2022 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/325 +33 1 44 27 88 43
Koussa Eliane từ 09-09-2017 đến 08-09-2020 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/338 +33 1 44 27 71 30
Wang Yacheng từ 29-04-2019 đến 29-07-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/326
Player Rachel Louise từ 01-01-2019 đến 31-05-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/328 +33 1 44 27 88 35

Thực tập sinh

El Khoury Céline

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Bender Matias Rafael

Cựu thành viên

Khan Irphane

tháng chín 2019

 Mentions légales
Sơ đồ site |