LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Nhóm nghiên cứu » PolSys

PolSys : Trưởng nhóm : Mohab Safey El Din

5 Nhân sự

Berthomieu Jérémy (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/319 +33 1 44 27 88 35
Faugère Jean-Charles (Viện trưởng, INRIA) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/317 +33 1 44 27 70 28
Lazard Daniel (Giáo sư Emeritus, UPMC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/321 +33 1 44 27 62 40
Perret Ludovic (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/323 +33 1 44 27 87 59
Safey El Din Mohab (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/321 +33 1 44 27 62 40

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Kabassanov Konstantin (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/410 +33 1 44 27 71 26
Le Roux Pierre-Emmanuel (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/412 +33 1 44 27 88 38
M'Baka Cyriaque (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/416 +33 1 44 27 70 06
Voets Sabine (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/216 +33 1 44 27 71 34

8 Nghiên cứu sinh

Chakraborty Olive (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/326 +33 1 44 27 88 76
Dwarakanath Nagarjun Campus Pierre et Marie Curie 26-00/326 +33 1 44 27 88 76
El hirch Solane (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/338 +33 1 44 27 71 30
Ferguson Andrew (Trợ giảng, ) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/325 +33 1 44 27 88 43
Garcia Fontan Jorge (Trợ giảng, ) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/338 +33 1 44 27 71 30
Le Huu Phuoc Campus Pierre et Marie Curie 26-00/338 +33 1 44 27 71 30
Ryckeghem Jocelyn Campus Pierre et Marie Curie 26-00/315 +33 1 44 27 71 02
Vũ Thi Xuan Campus Pierre et Marie Curie 26-00/326 +33 1 44 27 88 76

Tiến sĩ (vẫn đang công tác tại trung tâm)

Bender Matias Rafael Campus Pierre et Marie Curie 26-00/315 +33 1 44 27 71 02

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Koussa Eliane từ 09-09-2017 đến 08-09-2020 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/338 +33 1 44 27 71 30
Chyzak Frédéric từ 21-10-2019 đến 31-07-2020 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/319 +33 1 44 27 88 35
Bostan Alin từ 21-10-2019 đến 31-07-2020 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/323 +33 1 44 27 87 59
Neiger Vincent từ 04-11-2019 đến 14-11-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/326 +33 1 44 27 88 76
Wang Yacheng từ 29-04-2019 đến 29-07-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/326
Player Rachel Louise từ 01-01-2019 đến 31-05-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/328 +33 1 44 27 88 35

Thực tập sinh

El Khoury Céline

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Bender Matias Rafael

Cựu thành viên

Khan Irphane, Tsigaridas Elias

tháng mười một 2019

 Mentions légales
Sơ đồ site |