Khoa học tính toán
PEQUAN
PolSys
Thuật tóan quyết định, Hệ thống thông minh và Mô hình hóa hệ thống
RO
DECISION
SMA
MOCAH
Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
LFI
MLIA
BD
ACASA
Mạng và hệ thống phân bố
ALMASTY
NPA
Phare
REGAL
Whisper
Mạng và hệ thống phân bố
APR
ComplexNetworks
MoVe
Hệ thống nhúng trên mạch vi điện tử
ALSOC
CIAN
QI
SYEL

PolSys : Trưởng nhóm : Jean-Charles Faugère

6 Nhân sự

Berthomieu Jérémy (Giảng viên, UPMC) Site Jussieu 26-00/328 +33 1 44 27 88 35
Faugère Jean-Charles (Viện trưởng, INRIA) Site Jussieu 26-00/317 +33 1 44 27 70 28
Lazard Daniel (Giáo sư Emeritus, UPMC) Site Jussieu 26-00/321 +33 1 44 27 62 40
Perret Ludovic (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, UPMC) Site Jussieu 26-00/323 +33 1 44 27 87 59
Safey El Din Mohab (Giáo sư, UPMC) Site Jussieu 26-00/321 +33 1 44 27 62 40
Tsigaridas Elias (Nghiên cứu viên, INRIA) Site Jussieu 26-00/319 +33 1 44 27 40 59

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Kabassanov Konstantin (Kỹ sư, CNRS) Site Jussieu 26-00/410 +33 1 44 27 71 26
Khan Irphane (Hành chính, UPMC) Site Jussieu 26-00/224 +33 1 44 27 52 14
Le Roux Pierre-Emmanuel (Kỹ sư, CNRS) Site Jussieu 26-00/412 +33 1 44 27 88 38
M'Baka Cyriaque (Kỹ sư, CNRS) Site Jussieu 26-00/416 +33 1 44 27 70 06

5 Nghiên cứu sinh

Bannwarth Ivan Site Jussieu 26-00/338 +33 1 44 27 71 30
Bender Matias Rafael Site Jussieu 26-00/315 +33 1 44 27 71 02
Chakraborty Olive (Trợ giảng, ) Site Jussieu 26-00/326 +33 1 44 27 88 76
El hirch Solane (Trợ giảng, ) Site Jussieu 26-00/326 +33 1 44 27 88 76
Vũ Thi Xuan Site Jussieu 26-00/326 +33 1 44 27 88 76

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (của riêng nhóm)

Ryckeghem Jocelyn (Kỹ sư hợp đồng ngắn hạn, UPMC) Site Jussieu 26-00/315 +33 1 44 27 71 02

2  Tiến sĩ (vẫn đang công tác tại trung tâm)

Mrabet Amine (ATER, UPMC) Site Jussieu 26-00/319 +33 1 44 27 40 59
Verron Thibaut Site Jussieu 26-00/338 +33 1 44 27 71 30

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Koussa Eliane từ 09-09-2017 đến 08-09-2020 Site Jussieu 26-00/326 +33 1 44 27 88 76
Magron Victor từ 01-09-2017 đến 30-09-2017 Site Jussieu 26-00/323 +33 1 44 27 87 59
Vũ Thi Xuan từ 04-07-2017 đến 10-08-2017
Merah Youcef từ 01-02-2017 đến 31-07-2017 Site Jussieu 26-00/326 +33 1 44 27 88 76
Lhuillery Alexis từ 27-01-2017 đến 31-07-2017 Site Jussieu 26-00/323 +33 1 44 27 87 59
Guisse Vincent từ 14-03-2017 đến 31-07-2017 Site Jussieu 26-00/326 +33 1 44 27 88 76
Bile Claude Henri Philippe từ 27-01-2017 đến 02-07-2017 Site Jussieu 26-00/323 +33 1 44 27 87 59
Fong Pascal từ 15-02-2017 đến 28-02-2017 Site Jussieu 26-00/326 +33 1 44 27 88 76

3 Thực tập sinh

Eberhart Gautier, Fong Pascal, Kaoukabi Sara

Adjunct

Wang Dongming  (Viện trưởng) Site Jussieu 26-00/319

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Mrabet Amine, Wallet Alexandre

Cựu thành viên

Bonpapa Georgette

tháng mười hai 2017

 Mentions légales
Sơ đồ site |