الوحدات الحالية : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL
الفـرق السـابـقــة : Whisper
إصدارات NPA201620172018201920202021Total
كتـب0000000
إصدار كـتب42022010
مـنشـورات في مـجلات13141487561
فصـول في كـتب16020110
منشورات443327292512170
تراخيص1010103
مـذكرات56414020
LIP6