LIP6 CNRS Sorbonne Université
Direct Link LIP6 » Tin tức » Giáo sư mời

Professor SOKOLOV Andrii


Nhóm nghiên cứu : CIAN
Người mời : Dimitri GALAYKO
Ngày đến : 03/09/2020
Ngày đi : 03/27/2020

Hoạt động nghiên cứu

Collaboration scientifique avec l'équipe CIAN : Récupération d'énergie

 Mentions légales
Sơ đồ site |