LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Nhóm nghiên cứu » PEQUAN

PEQUAN : Trưởng nhóm : Fabienne Jézéquel

11 Nhân sự

Béréziat Dominique (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/336 +33 1 44 27 47 71
Chesneaux Jean-Marie (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/330 +33 1 44 27 43 76
Fortin Pierre (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/322 +33 1 44 27 87 73
Graillat Stef (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/313 +33 1 44 27 87 90
Hilaire Thibault (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/322 +33 1 44 27 87 73
Jézéquel Fabienne (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, UNIV PARIS 2) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/309 +33 1 44 27 58 78
Lamotte Jean-Luc (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/313 +33 1 44 27 87 90
Mary Théo (Nghiên cứu viên, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/334 +33 1 44 27 87 76
Ménissier-Morain Valérie (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/320 +33 1 44 27 87 35
Mezzarobba Marc (Nghiên cứu viên, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/311 +33 1 44 27 80 29
Vignes Jean (Giáo sư Emeritus, Sorbonne Université)

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Kabassanov Konstantin (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/410 +33 1 44 27 71 26
Le Roux Pierre-Emmanuel (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/412 +33 1 44 27 88 38
M'Baka Cyriaque (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/416 +33 1 44 27 70 06
Zerouklane Anissa (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/224 +33 1 44 27 52 14

2 Nghiên cứu sinh

Filoche Arthur Campus Pierre et Marie Curie 26-00/325 +33 1 44 27 88 43
Zebiri Aniss Campus Pierre et Marie Curie 26-00/338 +33 1 44 27 71 30

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (của riêng nhóm)

Hoseininasab Sara (Kỹ sư nghiên cừu hợp đồng ngắn hạn, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/325 +33 1 44 27 88 43

Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

Iakymchuk Roman Campus Pierre et Marie Curie 26-00/311 +33 1 44 27 80 29

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Lauter Christoph từ 03-11-2018 đến 31-08-2020 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/311 +33 1 44 27 80 29
Huot Etienne từ 31-05-2018 đến 02-05-2020 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/336 +33 1 44 27 47 71
Charantonis Anastase từ 12-10-2018 đến 12-04-2020 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/336 +33 1 44 27 47 71
Mukunoki Daichi từ 09-09-2019 đến 20-09-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/309 +33 1 44 27 58 78
Imamura Toshiyuki từ 09-09-2019 đến 18-09-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/334 +33 1 44 27 87 76
Iakymchuk Roman từ 26-08-2019 đến 31-08-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/311 +33 1 44 27 80 29
Ono Osamu từ 01-10-2018 đến 31-03-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/309 +33 1 44 27 58 78
Mukunoki Daichi từ 29-01-2019 đến 24-02-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/311 +33 1 44 27 80 29
Takeshi Ogita từ 18-02-2019 đến 21-02-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/334 +33 1 44 27 87 76
Imamura Toshiyuki từ 07-02-2019 đến 12-02-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/334 +33 1 44 27 87 76
Froning Holger từ 31-01-2019 đến 01-02-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/311 +33 1 44 27 80 29
Mücke Manfred từ 31-01-2019 đến 01-02-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/334 +33 1 44 27 87 76

Thực tập sinh

Noëlé Elodie

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Chowdhury Rajarshi Roy, Jeangoudoux Clothilde

Cựu thành viên

Favelier Guillaume, Khan Irphane

tháng mười 2019

 Mentions légales
Sơ đồ site |