Khoa học tính toán
PEQUAN
PolSys
Thuật tóan quyết định, Hệ thống thông minh và Mô hình hóa hệ thống
RO
DECISION
SMA
MOCAH
Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
LFI
MLIA
BD
ACASA
Mạng và hệ thống phân bố
ALMASTY
DELYS
NPA
Phare
Whisper
Mạng và hệ thống phân bố
APR
ComplexNetworks
MoVe
Hệ thống nhúng trên mạch vi điện tử
ALSOC
CIAN
QI
SYEL

PEQUAN : Trưởng nhóm : Stef Graillat

12 Nhân sự

Béreziat Dominique (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, SU) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/336 +33 1 44 27 47 71
Chesneaux Jean-Marie (Giáo sư, SU) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/330 +33 1 44 27 43 76
Fortin Pierre (Giảng viên, SU) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/322 +33 1 44 27 87 73
Graillat Stef (Giáo sư, SU) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/313 +33 1 44 27 87 90
Hilaire Thibault (Giảng viên, SU) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/322 +33 1 44 27 87 73
Jézéquel Fabienne (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, UNIV PARIS 2) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/309 +33 1 44 27 58 78
Lamotte Jean-Luc (Giáo sư, SU) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/313 +33 1 44 27 87 90
Lauter Christoph (Giảng viên, SU) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/311 +33 1 44 27 80 29
Ménissier-Morain Valérie (Giảng viên, SU) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/320 +33 1 44 27 87 35
Mezzarobba Marc (Nghiên cứu viên, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/311 +33 1 44 27 80 29
Tierny Julien (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/334 +33 1 44 27 87 76
Vignes Jean (Giáo sư Emeritus, SU)

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Kabassanov Konstantin (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/410 +33 1 44 27 71 26
Khan Irphane (Hành chính, SORBONNE UNIVERSITE) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/224 +33 1 44 27 52 14
Le Roux Pierre-Emmanuel (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/412 +33 1 44 27 88 38
M'Baka Cyriaque (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/416 +33 1 44 27 70 06

7 Nghiên cứu sinh

Chowdhury Rajarshi Roy Bên ngoài
Eberhart Pacôme Campus Pierre et Marie Curie 26-00/338 +33 1 44 27 71 30
Gueunet Charles Campus Pierre et Marie Curie 26-00/325 +33 1 44 27 88 43
Jeangoudoux Clothilde Campus Pierre et Marie Curie 26-00/326 +33 1 44 27 88 76
Picot Romain Bên ngoài CIFRE
Soler Maxime Bên ngoài CIFRE
Zebiri Aniss Campus Pierre et Marie Curie 26-00/338 +33 1 44 27 71 30

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (của riêng nhóm)

Favelier Guillaume (Kỹ sư hợp đồng ngắn hạn, SU) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/325 +33 1 44 27 88 43

Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

Vintescu Ana Maria Campus Pierre et Marie Curie 26-00/325 +33 1 44 27 88 43

Tiến sĩ (vẫn đang công tác tại trung tâm)

Lozanova Volkova Anastasia Campus Pierre et Marie Curie 26-00/338 +33 1 44 27 71 30

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Brajard Julien từ 02-05-2016 đến 31-05-2018 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/309 +33 1 44 27 58 78
Mukunoki Daichi từ 12-02-2018 đến 16-02-2018 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/309 +33 1 44 27 58 78
Zelmat Mohammed từ 05-09-2017 đến 30-09-2017 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/325 +33 1 44 27 88 43
Ahmim Mohamed từ 06-02-2017 đến 06-08-2017 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/309 +33 1 44 27 58 78
Belhadj Walid từ 06-02-2017 đến 06-08-2017 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/309 +33 1 44 27 58 78
Bouillaguet Charles từ 02-09-2016 đến 30-06-2017 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/309 +33 1 44 27 58 78
Iakymchuk Roman từ 19-06-2017 đến 28-06-2017 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/309 +33 1 44 27 58 78

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Lozanova Volkova Anastasia

Cựu thành viên

Alt René†, Bonpapa Georgette

tháng hai 2018

 Mentions légales
Sơ đồ site |