LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Nhóm nghiên cứu » ACASA

ACASA : Trưởng nhóm : Jean-Gabriel Ganascia

4 Nhân sự

Bourgne Gauvain (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/501 +33 1 44 27 70 94
Denis Christophe (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/503 +33 1 44 27 88 60
Faucher Colette (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/503 +33 1 44 27 88 60
Ganascia Jean-Gabriel (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/505 +33 1 44 27 37 27

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouder Christophe (Kỹ sư nghiên cừu, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/404 +33 1 44 27 37 18
Cuzin Vincent (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/415 +33 1 44 27 87 54
Gayat Benoît (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/405 +33 1 44 27 87 78
Nguyễn Diem Phuong (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/218 +33 1 44 27 47 21

1 Nghiên cứu sinh

Saignol Côme Bên ngoài

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (của riêng nhóm)

Suchecka Karolina (Kỹ sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/509 +33 1 44 27 88 02

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Quillien Astrid từ 20-03-2018 đến 19-03-2021 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/505 +33 1 44 27 37 27
Powers Thomas từ 16-07-2019 đến 15-08-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/507 +33 1 44 27 71 19
Denis Christophe từ 01-02-2019 đến 30-04-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/509
Powers Thomas từ 16-01-2019 đến 16-02-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/507 +33 1 44 27 71 19
Powers Thomas từ 04-12-2018 đến 15-01-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/507 +33 1 44 27 71 19

5 Thực tập sinh

Bretel Alexandre, Dagot Maëlle, De Poix Violette, Gaudfernau Fleur, Lutringer Clément

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Berreby Fiona

Cựu thành viên

Jouis Christophe

tháng tám 2019

 Mentions légales
Sơ đồ site |