LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » ACASA

ACASA : Trưởng nhóm : Jean-Gabriel Ganascia

4 Nhân sự

Bourgne Gauvain (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/501
Denis Christophe (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/507
Faucher Colette (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/507
Ganascia Jean-Gabriel (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/505

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouder Christophe (Kỹ sư nghiên cừu, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/404
Cuzin Vincent (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/411
Gayat Benoît (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/405
Nguyễn Diem Phuong (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/232

2 Nghiên cứu sinh

Ferre Mathieu Bên ngoài CIFRE
Saignol Côme Bên ngoài

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (của riêng nhóm)

Sarmiento Lozano Camilo (Kỹ sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/503

2 Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Quillien Astrid (từ 20-03-2018 đến 19-03-2021) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/505
Powers Thomas (từ 17-12-2019 đến 31-01-2020)

tháng mười 2020

 Mentions légales
Sơ đồ site |