LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Nhóm nghiên cứu » ACASA

ACASA : Trưởng nhóm : Jean-Gabriel Ganascia

4 Nhân sự

Bourgne Gauvain (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/501
Denis Christophe (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/503
Faucher Colette (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/503
Ganascia Jean-Gabriel (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/505

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouder Christophe (Kỹ sư nghiên cừu, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/404
Cuzin Vincent (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/415
Gayat Benoît (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/405
Nguyễn Diem Phuong (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/218

1 Nghiên cứu sinh

Saignol Côme Bên ngoài

4 Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Quillien Astrid (từ 20-03-2018 đến 19-03-2021) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/505
Powers Thomas (từ 17-12-2019 đến 31-01-2020)
Powers Thomas (từ 16-07-2019 đến 15-08-2019)
Denis Christophe (từ 01-02-2019 đến 30-04-2019)

Thực tập sinh

Arlotti Clément, Boussaguet Jeremy, Bretel Alexandre, Sarmiento Lozano Camilo

Cựu thành viên

Suchecka Karolina

tháng tư 2020

 Mentions légales
Sơ đồ site |