LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Bài báo khoa học » Chương sách
Sách
Soạn thảo sách
Bài báo khoa học
Chương sách
Bài hội thảo khoa học
Các bài báo va hội thảo khác
Luận án tiến sĩ khoa học
Luận án tiến sĩ
Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL Whisper
Các nhóm nghiên cứu trước đây : AnimatLab MALIRE REGAL SALSA SPI SPIRAL
Các đề tài nghiên cứu trước đây : ANP APA ASIM CALFOR OASIS RP SPI SRC SYSDEF
Bài báo khoa học ACASA201520162017201820192020Total
Sách0020002
Soạn thảo sách0000000
Bài báo khoa học25442017
Chương sách2211107
Bài hội thảo khoa học2222835060
Luận án tiến sĩ khoa học0000000
Luận án tiến sĩ1211005
LIP6
  • J.‑G. Ganascia : “Connaissance”, chapitre de Encyclopédie Vuibert, pp. 1165-1175, (Vuibert), (ISBN: 978-271174846-4) [Ganascia 2006d]
  • J.‑G. Ganascia : “Ethique et technologies de l'information, de la communication et de la connaissance”, chapitre de Communication et connaissance : supports et médiations à l'âge de l'information, pp. 160-167, (CNRS-éditions), (ISBN: 978-2-271-06415-8) [Ganascia 2006e]
  • J.‑G. Ganascia, L. Garnero, M.‑C. Gaudel : “Vue d'ensemble”, chapter in Communication et connaissance : supports et médiations à l'âge de l'information, pp. 5-28, (CNRS-éditions), (ISBN: 978-2-271-06415-8) [Ganascia 2006o]
  • M. Roux‑Rouquié : “Towards a language of life”, chapter in Transdisciplinarity and Science of Life - Book hommage to the 85th birthday of Edgar Morin, (Multiversidad del Mondo Real) [Roux-Rouquié 2006c]
 Mentions légales
Sơ đồ site |