الوحدات الحالية : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL
الفـرق السـابـقــة : Whisper
إصدارات SYEL201620172018201920202021Total
كتـب0000000
إصدار كـتب0000000
مـنشـورات في مـجلات23225014
فصـول في كـتب0000000
منشورات156871138
تراخيص0120003
مـذكرات1421008
LIP6