LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Bài báo khoa học » Bài báo khoa học
Sách
Soạn thảo sách
Bài báo khoa học
Chương sách
Bài hội thảo khoa học
Các bài báo va hội thảo khác
Luận án tiến sĩ khoa học
Luận án tiến sĩ
Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL Whisper
Các nhóm nghiên cứu trước đây : AnimatLab MALIRE REGAL SALSA SPI SPIRAL
Các đề tài nghiên cứu trước đây : ANP APA ASIM CALFOR OASIS RP SPI SRC SYSDEF
Bài báo khoa học SYEL201520162017201820192020Total
Sách0000000
Soạn thảo sách0000000
Bài báo khoa học63332522
Chương sách1000001
Bài hội thảo khoa học18226159171
Luận án tiến sĩ khoa học0012003
Luận án tiến sĩ2142009
LIP6
  • S. Feruglio, Th. Courcier, O. Tsiakaka, A. Karami, A. Alexandre‑Gauthier, O. Romain, V. Aimez, Paul G. Charette, P. Pittet, G.‑N. Lu : “A CMOS Buried Quad p-n Junction Photodetector Model”, IEEE Sensors Journal, vol. 16 (6), pp. 1611-1620, (Institute of Electrical and Electronics Engineers) [Feruglio 2016]
  • R. Wang, J. Denoulet, S. Feruglio, F. Vallette, P. Garda : “High-Level Virtual Prototyping of Signal Integrity in Bus Communication”, IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, vol. 6 (6), pp. 864-872, (Institute of Electrical and Electronics Engineers) [Wang 2016]
 Mentions légales
Sơ đồ site |