الوحدات الحالية : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL
الفـرق السـابـقــة : Whisper
إصدارات PEQUAN201620172018201920202021Total
كتـب0010001
إصدار كـتب0000000
مـنشـورات في مـجلات96864639
فصـول في كـتب0000000
منشورات21121164559
تراخيص1011003
مـذكرات0121105
LIP6