الوحدات الحالية : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL
الفـرق السـابـقــة : Whisper
إصدارات MoVe201620172018201920202021Total
كتـب1000124
إصدار كـتب23230111
مـنشـورات في مـجلات108558339
فصـول في كـتب1112005
منشورات1722181712187
تراخيص2101004
مـذكرات3003107
LIP6