Séminaire SMARSS

Consensus dans un système multiagent : du modèle à l’exécution


06/09/2008
Người thuyết trình : Clément Pira (LIP6)
Biết thêm chi tiết
thomas.genin (at) nulllip6.fr