LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức
https://webia.lip6.fr/~cord

CORD Matthieu

Photo Giáo sư
Nhóm nghiên cứu : MLIA
Địa chỉ : Campus Pierre et Marie Curie
  Sorbonne Université - LIP6
  Boîte courrier 169
  Couloir 26-00, Étage 5, Bureau 517
  4 place Jussieu
  75252 PARIS CEDEX 05
  FRANCE
Tel: +33 1 44 27 71 39, Matthieu.Cord (at) nulllip6.fr
https://webia.lip6.fr/~cord

8 Nghiên cứu sinh (Ban lãnh đạo nghiên cứu / Đồng hướng dẫn)

20 Tiến sĩ 2009 - 2020

Bài báo khoa học 2006-2020

 Mentions légales
Sơ đồ site |