LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức » Giáo sư mời

Professor BOSTAN Alin


Nhóm nghiên cứu : PolSys
Ngày đến : 21-10-2019
Ngày đi : 31-07-2020
Địa chỉ : Campus Pierre et Marie Curie
  Sorbonne Université - LIP6
  Boîte courrier 169
  Couloir 26-00, Étage 3, Bureau 323
  4 place Jussieu
  75252 PARIS CEDEX 05
  FRANCE
Tel: +33 1 44 27 87 59, Alin.Bostan (at) nulllip6.fr
 Mentions légales
Sơ đồ site |