LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức » Nghiên cứu sinh

PONS Pascal

Tiến sĩ
Nhóm nghiên cứu : NPA
Ngày đi : 15-07-2007
Ban lãnh đạo nghiên cứu : Serge FDIDA

Pas de titre

Bảo vệ luận án : 07-07-2007

Bài báo khoa học 2007-2011

 Mentions légales
Sơ đồ site |