LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức » Nghiên cứu sinh

BAILLIE Jean-Christophe

Tiến sĩ - APA
Ngày đi : 10-12-2002
Ban lãnh đạo nghiên cứu : Jean-Gabriel GANASCIA

Construction de lois en environnement dynamique

Bảo vệ luận án : 10-12-2001

1 Tiến sĩ 2008

Bài báo khoa học 1999-2001

 Mentions légales
Sơ đồ site |