LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức » Nghiên cứu sinh

HAMOUDA Sara

Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ
Nhóm nghiên cứu : DELYS
Địa chỉ : Campus Pierre et Marie Curie
  Sorbonne Université - LIP6
  Boîte courrier 169
  Couloir 26-00, Étage 2, Bureau 215
  4 place Jussieu
  75252 PARIS CEDEX 05
  FRANCE
Tel: +33 1 44 27 88 46, Sara.Hamouda (at) nulllip6.fr

Bài báo khoa học 2019

 Mentions légales
Sơ đồ site |