LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức » Nghiên cứu sinh

COUDRON Matthieu

Tiến sĩ
Nhóm nghiên cứu : Phare
Ngày đi : 01-01-2017
Ban lãnh đạo nghiên cứu : Stefano SECCI

Novel Approaches for Multipath Communications

Bảo vệ luận án : 12-12-2016 - 17h30 - B312 - Telecom ParisTech, rue Barrault 46
Hội đồng giám khảo :
BEYLOT André-Luc (IRIT, France) [Rapporteur]
ROSENBERG Catherine (Univ. Waterloo, Canada) [Rapportrice]
BOUET Mathieu (Thales, France) [Examinateur]
LORR Christoph (Telecom Bretagne, France) [Examinateur]
PUJOLLE Guy (LIP6, France) [Examinateur]
SECCI Stefano (LIP6, France) [Directeur de thèse]

Bài báo khoa học 2013-2018

 Mentions légales
Sơ đồ site |