LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Bài báo khoa học » Chương sách
Sách
Soạn thảo sách
Bài báo khoa học
Chương sách
Bài hội thảo khoa học
Các bài báo va hội thảo khác
Luận án tiến sĩ khoa học
Luận án tiến sĩ
Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL Whisper
Các nhóm nghiên cứu trước đây : AnimatLab MALIRE REGAL SALSA SPI SPIRAL
Các đề tài nghiên cứu trước đây : ANP APA ASIM CALFOR OASIS RP SPI SRC SYSDEF
LIP6
  • D. Lazard : “Solving Quintics by Radicals”, chapter in The Legacy of Niels Henrik Abel, O. Laudal, R. Piene (Eds.), pp. 207-225, (Springer-Verlag), (ISBN: 3-540-43826-2) [Lazard 2004a]
  • D. Wang : “Implicitization and Offsetting via Regular Systems”, chapter in Geometric computation, vol. 11, Lecture Notes Series on Computing, F. Chen, D. Wang (Eds.), pp. 156-176, (World Scientific) [Wang 2004c]
 Mentions légales
Sơ đồ site |