LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Bài báo khoa học » Soạn thảo sách
Sách
Soạn thảo sách
Bài báo khoa học
Chương sách
Bài hội thảo khoa học
Các bài báo va hội thảo khác
Luận án tiến sĩ khoa học
Luận án tiến sĩ
Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL Whisper
Các nhóm nghiên cứu trước đây : AnimatLab MALIRE REGAL SALSA SPI SPIRAL
Các đề tài nghiên cứu trước đây : ANP APA ASIM CALFOR OASIS RP SPI SRC SYSDEF
Bài báo khoa học QI20162017201820192020Total
Sách000000
Soạn thảo sách000000
Bài báo khoa học0121312542
Chương sách000000
Bài hội thảo khoa học0772117
Luận án tiến sĩ khoa học011002
Luận án tiến sĩ001102
LIP6
Aucune édition de livre pour l'équipe QI année 2020.
 Mentions légales
Sơ đồ site |