LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Bài báo khoa học » Chương sách
Sách
Soạn thảo sách
Bài báo khoa học
Chương sách
Bài hội thảo khoa học
Các bài báo va hội thảo khác
Luận án tiến sĩ khoa học
Luận án tiến sĩ
Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL Whisper
Các nhóm nghiên cứu trước đây : AnimatLab MALIRE REGAL SALSA SPI SPIRAL
Các đề tài nghiên cứu trước đây : ANP APA ASIM CALFOR OASIS RP SPI SRC SYSDEF
Bài báo khoa học MoVe201420152016201720182019Total
Sách0010001
Soạn thảo sách22232112
Bài báo khoa học861084440
Chương sách1011014
Bài hội thảo khoa học262318231510115
Luận án tiến sĩ khoa học0111014
Luận án tiến sĩ3230019
LIP6
  • B. Bérard : “Modeling Time”, chapter in Models and Analysis in Distributed Systems n°4, S. Haddad, F. Kordon, L. Pautet, L. Petrucci (Eds.), pp. 63-96, (Wiley), (ISBN: 9781848213142) [Bérard 2011]
  • J. Delange, L. Pautet, F. Kordon : “A Model-Based Approach To Configure and Reconfigure Avionics Systems”, chapter in Reconfigurable Embedded Control Systems: Applications for Flexibility and Agility, M. Khalgui, H.-M. Hanisch (Eds.), pp. 509-541, (IGI Global), (ISBN: 9781609600860) [Delange 2011]
  • S. Demri, D. Poitrenaud : “Verification of Infinite-State Systems”, chapter in Models and Analysis in Distributed Systems, S. Haddad, F. Kordon, L. Pautet, L. Petrucci (Eds.), pp. 221-269, (Wiley), (ISBN: 9781848213142) [Demri 2011]
  • C. Dutheillet, I. Mounier, N. Sznajder : “Distributed Control”, chapter in Models and Analysis in Distributed Systems, S. Haddad, F. Kordon, L. Pautet, L. Petrucci (Eds.), pp. 307-351, (Wiley), (ISBN: 9781848213142) [Dutheillet 2011]
  • S. Haddad, F. Kordon, L. Pautet, L. Petrucci : “General introduction”, chapter in Distibuted Systems: Design and Algorithms, S. Haddad, F. Kordon, L. Pautet, L. Petrucci (Eds.), pp. 13-17, (Wiley), (ISBN: 9781848212503) [Haddad 2011b]
  • S. Haddad, F. Kordon, L. Pautet, L. Petrucci : “Introduction”, chapter in Models and Analysis in Distributed Systems, S. Haddad, F. Kordon, L. Pautet, L. Petrucci (Eds.), pp. 17-20, (Wiley), (ISBN: 9781848213142) [Haddad 2011c]
  • F. Kordon : “Introduction to Large-Scale Peer-to-Peer Distributed Systems”, chapter in Distibuted Systems: Design and Algorithms n°2, S. Haddad, F. Kordon, L. Pautet, L. Petrucci (Eds.), pp. 21-31, (Wiley), (ISBN: 9781848212503) [Kordon 2011]
  • J.‑F. Pradat‑Peyre, Y. Thierry‑Mieg : “Verification of Finite-State Systems”, chapter in Models and Analysis in Distributed Systems, S. Haddad, F. Kordon, L. Pautet, L. Petrucci (Eds.), pp. 155-220, (Wiley), (ISBN: 9781848213142) [Pradat-Peyre 2011]
 Mentions légales
Sơ đồ site |