LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Bài báo khoa học » Chương sách
Sách
Soạn thảo sách
Bài báo khoa học
Chương sách
Bài hội thảo khoa học
Các bài báo va hội thảo khác
Luận án tiến sĩ khoa học
Luận án tiến sĩ
Nhóm nghiên cứu hiện hành : ACASA ALMASTY ALSOC APR BD CIAN ComplexNetworks DECISION DELYS LFI MLIA MOCAH MoVe NPA PEQUAN Phare PolSys QI RO SMA SYEL Whisper
Các nhóm nghiên cứu trước đây : AnimatLab MALIRE REGAL SALSA SPI SPIRAL
Các đề tài nghiên cứu trước đây : ANP APA ASIM CALFOR OASIS RP SPI SRC SYSDEF
Bài báo khoa học MoVe201520162017201820192020Total
Sách0100001
Soạn thảo sách22323012
Bài báo khoa học9121157448
Chương sách0211307
Bài hội thảo khoa học30182819188121
Luận án tiến sĩ khoa học1210105
Luận án tiến sĩ2300308
LIP6
  • B. Bérard : “Modeling Time”, chapter in Models and Analysis in Distributed Systems n°4, pp. 63-96, (Wiley), (ISBN: 9781848213142) [Bérard 2011a]
  • J. Delange, L. Pautet, F. Kordon : “A Model-Based Approach To Configure and Reconfigure Avionics Systems”, chapter in Reconfigurable Embedded Control Systems: Applications for Flexibility and Agility, pp. 509-541, (IGI Global), (ISBN: 9781609600860) [Delange 2011]
  • S. Demri, D. Poitrenaud : “Verification of Infinite-State Systems”, chapter in Models and Analysis in Distributed Systems, pp. 221-269, (Wiley), (ISBN: 9781848213142) [Demri 2011]
  • C. Dutheillet, I. Mounier, N. Sznajder : “Distributed Control”, chapter in Models and Analysis in Distributed Systems, pp. 307-351, (Wiley), (ISBN: 9781848213142) [Dutheillet 2011]
  • S. Haddad, F. Kordon, L. Pautet, L. Petrucci : “General introduction”, chapter in Distibuted Systems: Design and Algorithms, pp. 13-17, (Wiley), (ISBN: 9781848212503) [Haddad 2011b]
  • S. Haddad, F. Kordon, L. Pautet, L. Petrucci : “Introduction”, chapter in Models and Analysis in Distributed Systems, pp. 17-20, (Wiley), (ISBN: 9781848213142) [Haddad 2011c]
  • F. Kordon : “Introduction to Large-Scale Peer-to-Peer Distributed Systems”, chapter in Distibuted Systems: Design and Algorithms n°2, pp. 21-31, (Wiley), (ISBN: 9781848212503) [Kordon 2011]
  • J.‑F. Pradat‑Peyre, Y. Thierry‑Mieg : “Verification of Finite-State Systems”, chapter in Models and Analysis in Distributed Systems, pp. 155-220, (Wiley), (ISBN: 9781848213142) [Pradat-Peyre 2011]
 Mentions légales
Sơ đồ site |