LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức
https://webia.lip6.fr/~beyniera/

BEYNIER Aurélie

Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học
Nhóm nghiên cứu : SMA
Địa chỉ : Campus Pierre et Marie Curie
  Sorbonne Université - LIP6
  Boîte courrier 169
  Couloir 25-26, Étage 4, Bureau 408
  4 place Jussieu
  75252 PARIS CEDEX 05
  FRANCE
Tel: +33 1 44 27 53 95, Aurelie.Beynier (at) nulllip6.fr
https://webia.lip6.fr/~beyniera/

2 Nghiên cứu sinh (Ban lãnh đạo nghiên cứu / Đồng hướng dẫn)

3 Tiến sĩ 2014 - 2016

Bài báo khoa học 2008-2020

 Mentions légales
Sơ đồ site |