LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức » Giáo sư mời

RAHMOUNE Yasmina


Nhóm nghiên cứu : MoVe
Ngày đến : 04-07-2019
Ngày đi : 31-07-2019

Hoạt động nghiên cứu

Transformation et vérification des modèles

 Mentions légales
Sơ đồ site |