LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức » Giáo sư mời

IR AYED Ibrahim


Nhóm nghiên cứu : MLIA
Người mời : Patrick GALLINARI
Ngày đến : 01-09-2018
Ngày đi : 28-02-2019

Hoạt động nghiên cứu

modelisation de systemes dynamiques par reseaux de neurones

Bài báo khoa học 2019

 Mentions légales
Sơ đồ site |