LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức » Giáo sư mời

enseignant chercheur GUEYE Ibrahima


Nhóm nghiên cứu : BD
Người mời : Hubert NAACKE
Ngày đến : 27-08-2018
Ngày đi : 20-10-2018

Hoạt động nghiên cứu

Algorithmes de consensus dans les blockchains

Bài thuyết trình : Collaboration avec l'équipe BD

 Mentions légales
Sơ đồ site |