LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức » Giáo sư mời

Phd GROSSHANS Frédéric


Nhóm nghiên cứu : QI
Người mời : Damian MARKHAM
Ngày đến : 15-09-2017
Ngày đi : 31-12-2019
Địa chỉ : Campus Pierre et Marie Curie
  Sorbonne Université - LIP6
  Boîte courrier 169
  Couloir 25-26, Étage 1, Bureau 104
  4 place Jussieu
  75252 PARIS CEDEX 05
  FRANCE
Tel: +33 1 44 27 83 16, Frederic.Grosshans (at) nulllip6.fr
 Mentions légales
Sơ đồ site |