LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức » Nghiên cứu sinh

VACHON Eric

Tiến sĩ
Nhóm nghiên cứu : BD
Ngày đi : 19-05-2004
Ban lãnh đạo nghiên cứu : Anne DOUCET

Langage d'interrogation de vidéos

Bảo vệ luận án : 19-05-2003

Bài báo khoa học 2002-2003

 Mentions légales
Sơ đồ site |