LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức » Nghiên cứu sinh

MEKBUNGWAN Preechai

Nghiên cứu sinh
Nhóm nghiên cứu : NPA
Ngày đến : 01-12-2018
Địa chỉ : Campus Pierre et Marie Curie
  Sorbonne Université - LIP6
  Boîte courrier 169
  Couloir 26-00, Étage 1, Bureau 116
  4 place Jussieu
  75252 PARIS CEDEX 05
  FRANCE
Tel: +33 1 44 27 71 28, Preechai.Mekbungwan (at) nulllip6.fr
Ban lãnh đạo nghiên cứu : Pau GIOVANNI

 Mentions légales
Sơ đồ site |