LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức » Nghiên cứu sinh

BORDES Patrick

Nghiên cứu sinh
Nhóm nghiên cứu : MLIA
Ngày đến : 01-09-2017
Địa chỉ : Campus Pierre et Marie Curie
  Sorbonne Université - LIP6
  Boîte courrier 169
  Couloir 26-00, Étage 5, Bureau 511
  4 place Jussieu
  75252 PARIS CEDEX 05
  FRANCE
Tel: +33 1 44 27 87 33, Patrick.Bordes (at) nulllip6.fr
Ban lãnh đạo nghiên cứu : Patrick GALLINARI
Đồng hướng dẫn : PIWOWARSKI Benjamin

Deep Neurol Networks for integrating Visual Integration in Spatial and Temporal Role Labelling

Bài báo khoa học 2017-2019

 Mentions légales
Sơ đồ site |