LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức » Nghiên cứu sinh

BOZZIO Mathieu


Nhóm nghiên cứu : QI
Ngày đến : 03-01-2017
Ngày đi : 31-12-2019
Địa chỉ : Campus Pierre et Marie Curie
  Sorbonne Université - LIP6
  Boîte courrier 169
  Couloir 25-26, Étage 1, Bureau 103
  4 place Jussieu
  75252 PARIS CEDEX 05
  FRANCE
Tel: +33 1 44 27 70 29, Mathieu.Bozzio (at) nulllip6.fr

Bài báo khoa học 2018-2019

 Mentions légales
Sơ đồ site |