LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức » Nghiên cứu sinh

RENNERT Nicolas

Tiến sĩ - CALFOR
Ngày đi : 31-08-2000
Ban lãnh đạo nghiên cứu : Annick VALIBOUZE

Problème de Galois inverse

Bảo vệ luận án : 31-08-2000

Bài báo khoa học 1999-2000

 Mentions légales
Sơ đồ site |