LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức
https://pages.lip6.fr/Tewfik.Ziadi

ZIADI Tewfik

Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học
Nhóm nghiên cứu : MoVe
Địa chỉ : Campus Pierre et Marie Curie
  Sorbonne Université - LIP6
  Boîte courrier 169
  Couloir 25-26, Étage 2, Bureau 212
  4 place Jussieu
  75252 PARIS CEDEX 05
  FRANCE
Tel: +33 1 44 27 73 22, Tewfik.Ziadi (at) nulllip6.fr
https://pages.lip6.fr/Tewfik.Ziadi

1 Nghiên cứu sinh (Ban lãnh đạo nghiên cứu / Đồng hướng dẫn)

2 Tiến sĩ 2014 - 2016

Bài báo khoa học 2006-2020

 Mentions légales
Sơ đồ site |