LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Tin tức

MARKHAM Damian

Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học
Nhóm nghiên cứu : QI
Địa chỉ : Campus Pierre et Marie Curie
  Sorbonne Université - LIP6
  Boîte courrier 169
  Couloir 25-26, Étage 1, Bureau 112
  4 place Jussieu
  75252 PARIS CEDEX 05
  FRANCE
Tel: +33 1 44 27 83 12, Damian.Markham (at) nulllip6.fr
https://www.quantuminfolip6.fr/the-team.html

5 Nghiên cứu sinh (Ban lãnh đạo nghiên cứu / Đồng hướng dẫn)

Bài báo khoa học 2017-2019

 Mentions légales
Sơ đồ site |