HUGUENEY Bernard

Doktor - APA
Datum, an dem das LIP6 verlassen wurde : 31.12.2003
https://lip6.fr/Bernard.Hugueney
Représentation symbolique de courbes numériques

Verteidigung einer Doktorarbeit : 10.01.2003

Publikationen 2002-2003