LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » أحـداث السـاعـة » مسجلون في الدكتوراه

HUGUENEY Bernard

دكـتور - APA
تاريـخ المـغادرة : 31/12/2003
رئاسـة البـحث : Bernadette BOUCHON-MEUNIER

Représentation symbolique de courbes numériques

مناقـشـة مـذكـرة : 10/01/2003

إصدارات 2002-2003

 Mentions légales
| خـريـطـة المـوقـع