LIP6 CNRS Sorbonne Université
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » SYEL

SYEL : Trưởng nhóm : Andrea Pinna, Khalil Hachicha

8 Nhân sự

Alexandre Annick (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/503
Denoulet Julien (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/512
Feruglio Sylvain (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/514
Garda Patrick (Giáo sư Emeritus, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/506
Granado Bertrand (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/516
Hachicha Khalil (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/512
Pinna Andrea (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/510
Vallette Farouk (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/514

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouyer Manuel (Kỹ sư nghiên cừu, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/414
Chaput Jean-Paul (Kỹ sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/306
Coulibaly Aboubacar (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/224
Gonçalves Sylvie (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/230
Lam Marie Véronique (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/222
Rhouni Amine (Kỹ sư nghiên cừu, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/518

9 Nghiên cứu sinh

Garbay Thomas (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/513
Hochberg Sylvain Campus Pierre et Marie Curie 24-25/513
Janiak Vincent Bên ngoài
Li Songlin Campus Pierre et Marie Curie 24-25/515
Maranci Jean-Baptiste Campus Pierre et Marie Curie 24-25/510
Mba Mathieu Leonel Campus Pierre et Marie Curie 24-25/513
Rebiere Valentin Bên ngoài CIFRE
Sahel Faten Campus Pierre et Marie Curie 24-25/513
Takougang Tchinda Sylvain Fidel Bên ngoài

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (của riêng nhóm)

Del Cistia Gallimard Caroline (Kỹ sư hợp đồng ngắn hạn, Sorbonne Université)

Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

Dobiáš Petr (ATER, Polytech-Sorbonne) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/513

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Moro Simona (từ 11/02/2020 đến 04/30/2021)

Thực tập sinh

Abraham Mado, Chol Nils, Ehmer Jörg, Oudy Charly, Tranchart Baptiste

Cựu thành viên

Fantozzi Maria Paola

May 2021

 Mentions légales
Sơ đồ site |