LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Nhóm nghiên cứu » MLIA

MLIA : Trưởng nhóm : Patrick Gallinari

9 Nhân sự

Baskiotis Nicolas (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/519 +33 1 44 27 48 40
Cord Matthieu (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/517 +33 1 44 27 71 39
Gallinari Patrick (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/521 +33 1 44 27 73 70
Guigue Vincent (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/519 +33 1 44 27 88 54
Lamprier Sylvain (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/530 +33 1 44 27 87 80
Oyallon Edouard (Nghiên cứu viên, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/526 +33 1 44 27 87 50
Sahbi Hichem (Nghiên cứu viên, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/528 +33 1 44 27 88 18
Schwander Olivier (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/515 +33 1 44 27 74 91
Soulier Laure (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/515 +33 1 44 27 74 91

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouder Christophe (Kỹ sư nghiên cừu, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/404 +33 1 44 27 37 18
Cuzin Vincent (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/415 +33 1 44 27 87 54
Gayat Benoît (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/405 +33 1 44 27 87 78
Taniou Nadine (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/210 +33 1 44 27 40 38

41 Nghiên cứu sinh

Ayed Ibrahim Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534 +33 1 44 27 39 44
Bordes Patrick Campus Pierre et Marie Curie 26-00/511 +33 1 44 27 87 33
Brooks Daniel Bên ngoài CIFRE
Cadene Rémi (Trợ giảng, Thales Optronique SAS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/525 +33 1 44 27 51 29
Césaire Manon Bên ngoài
Chen Mickael Campus Pierre et Marie Curie 26-00/513 +33 1 44 27 88 07
Chen Yifu (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/525 +33 1 44 27 51 29
Cribier-Delande Perrine (Trợ giảng, Cifre ) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/511 +33 1 44 27 87 33
Crilout Mathieu (Trợ giảng, ) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/523 +33 1 44 27 38 11
De Bezenac Emmanuel (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/523 +33 1 44 27 38 11
Dechelle Marie (Trợ giảng, SCAI) Bên ngoài
Delasalles Edouard Campus Pierre et Marie Curie 26-00/513 +33 1 44 27 88 07
Deschamps Sébastien Bên ngoài CIFRE
Dias Charles-Emmanuel Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534 +33 1 44 27 39 44
Dona Jérémie Campus Pierre et Marie Curie 26-00/509 +33 1 44 27 88 02
Douillard Arthur Bên ngoài CIFRE
Dupont Robin Bên ngoài CIFRE
Engilberge Martin Bên ngoài CIFRE
Franceschi Jean-Yves Campus Pierre et Marie Curie 26-00/523 +33 1 44 27 38 11
Gainon de Forsan de Gabriac Clara (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534 +33 1 44 27 39 44
Gérald Thomas (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/513 +33 1 44 27 88 07
Grari Vincent Bên ngoài
Guiguet Valentin (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/511 +33 1 44 27 87 33
Kirchmeyer Matthieu Bên ngoài
Lamrayah Mehdi Bên ngoài
Mazari Ahmed (Trợ giảng, EDITE) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/523 +33 1 44 27 38 11
Monzani Charles Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534 +33 1 44 27 39 44
Mustar Agnès Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534 +33 1 44 27 39 44
Pajot Arthur Campus Pierre et Marie Curie 26-00/513 +33 1 44 27 88 07
Pouyet Adrien Campus Pierre et Marie Curie 26-00/509 +33 1 44 27 88 02
Qu Jingang Bên ngoài
Rebuffel Clément Bên ngoài CIFRE
Saporta Antoine Bên ngoài
Scialom Thomas Bên ngoài CIFRE
Simon Etienne Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534 +33 1 44 27 39 44
Sun Rémy Bên ngoài CIFRE
Taille Bruno Bên ngoài CIFRE
Touvron Hugo Bên ngoài
Veniat Tom (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/511 +33 1 44 27 87 33
Yin Yuan (Trợ giảng, ISIR) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/509 +33 1 44 27 88 02
Zhan Haoming Bên ngoài

DNhân viên hành chính và kỹ thuật viên (của riêng nhóm)

Brault Romain (Kỹ sư nghiên cừu, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/508 +33 1 44 27 84 23
Dancette Corentin (Kỹ sư nghiên cừu hợp đồng ngắn hạn, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/525 +33 1 44 27 51 29
Lorin Stéphane (Kỹ sư nghiên cừu, THALES) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/508
Thouvenot Vincent (Kỹ sư nghiên cừu, THALES) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/508

2 Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

Mordan Taylor Campus Pierre et Marie Curie 26-00/525 +33 1 44 27 51 29
Said Lhadj Lynda Campus Pierre et Marie Curie 26-00/524 +33 1 44 27 48 44

6  Tiến sĩ (vẫn đang công tác tại trung tâm)

Ben Younes Hedi Campus Pierre et Marie Curie 26-00/525 +33 1 44 27 51 29
Lample Guillaume Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534 +33 1 44 27 39 44
Léon Aurélia Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534 +33 1 44 27 39 44
Mehr Eloi Campus Pierre et Marie Curie 26-00/525 +33 1 44 27 51 29
Robert Thomas Campus Pierre et Marie Curie 26-00/525 +33 1 44 27 51 29
Zablocki Eloi Campus Pierre et Marie Curie 26-00/517 +33 1 44 27 71 39

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Valle Eduardo từ 15-08-2019 đến 30-06-2020 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/524 +33 1 44 27 71 39
Roberti Marco từ 08-04-2019 đến 05-07-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534 +33 1 44 27 39 44
Chaib Draa Brahim từ 01-09-2018 đến 30-04-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/526 +33 1 44 27 87 50
Cancelliere Rosella từ 08-04-2019 đến 29-04-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/521
Ayed Ibrahim từ 01-09-2018 đến 28-02-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534 +33 1 44 27 39 44

2 Thực tập sinh

Bourcier Jules, Ruel  Paul

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Ben Younes Hedi, Carvalho Micael, Lample Guillaume, Léon Aurélia, Mehr Eloi, Robert Thomas, Tonnelier Emeric, Zablocki Eloi

tháng mười hai 2019

 Mentions légales
Sơ đồ site |