LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » MLIA

MLIA : Trưởng nhóm : Patrick Gallinari

11 Nhân sự

Baskiotis Nicolas (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/519
Brault Romain (Kỹ sư nghiên cừu, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/508
Cord Matthieu (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/517
Gallinari Patrick (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/521
Guigue Vincent (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/519
Lamprier Sylvain (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/530
Oyallon Edouard (Nghiên cứu viên, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/526
Piwowarski Benjamin (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/532
Sahbi Hichem (Nghiên cứu viên, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/528
Schwander Olivier (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/515
Soulier Laure (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/515

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouder Christophe (Kỹ sư nghiên cừu, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/404
Chou Catherine (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/222
Cuzin Vincent (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/411
Gayat Benoît (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/405
Taniou Nadine (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/210
Voets Sabine (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/216

31 Nghiên cứu sinh

Ayed Ibrahim Bên ngoài CIFRE
Césaire Manon Bên ngoài
Couairon Guillaume Bên ngoài CIFRE
Cribier-Delande Perrine Campus Pierre et Marie Curie 26-00/511
Crilout Mathieu (Trợ giảng, ) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/523
De Bezenac Emmanuel Campus Pierre et Marie Curie 26-00/513
Dechelle Marie (Trợ giảng, SCAI) Bên ngoài
Deschamps Sébastien Campus Pierre et Marie Curie 26-00/504
Dona Jérémie Campus Pierre et Marie Curie 26-00/509
Douillard Arthur Bên ngoài CIFRE
Dupont Robin Bên ngoài CIFRE
Franceschi Jean-Yves Campus Pierre et Marie Curie 26-00/523
Gainon de Forsan de Gabriac Clara (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534
Grari Vincent Bên ngoài
Grechka Asya Campus Pierre et Marie Curie 26-00/525
Kamienny Pierre-Alexandre Bên ngoài
Kirchmeyer Matthieu Bên ngoài
Migus Leon Bên ngoài
Monzani Charles Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534
Mustar Agnès Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534
Qu Jingang Bên ngoài CIFRE
Rebuffel Clément Bên ngoài CIFRE
Saporta Antoine Bên ngoài
Scialom Thomas Bên ngoài CIFRE
Simon Etienne Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534
Sun Rémy Bên ngoài CIFRE
Taille Bruno Bên ngoài CIFRE
Touvron Hugo Bên ngoài
Veniat Tom Campus Pierre et Marie Curie 26-00/511
Yin Yuan (Trợ giảng, ISIR) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/509
Zhan Haoming Bên ngoài

DNhân viên hành chính và kỹ thuật viên (của riêng nhóm)

Bonneau Ismael (Kỹ sư hợp đồng ngắn hạn, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/509
Brault Romain (Kỹ sư nghiên cừu, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/508
Dancette Corentin (Kỹ sư hợp đồng ngắn hạn, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/525
Leconte Louis (Kỹ sư hợp đồng ngắn hạn, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534
Ramé Alexandre (Kỹ sư nghiên cừu hợp đồng ngắn hạn, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/513

Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

Said Lhadj Lynda Campus Pierre et Marie Curie 26-00/524

10 Tiến sĩ (vẫn đang công tác tại trung tâm)

Bordes Patrick Campus Pierre et Marie Curie 26-00/511
Brooks Daniel Bên ngoài
Cadene Rémi Campus Pierre et Marie Curie 26-00/524
Chen Mickael Campus Pierre et Marie Curie 26-00/513
Chen Yifu Campus Pierre et Marie Curie 26-00/525
Delasalles Edouard Campus Pierre et Marie Curie 26-00/513
Dias Charles-Emmanuel Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534
Engilberge Martin Bên ngoài
Gérald Thomas Campus Pierre et Marie Curie 26-00/513
Mazari Ahmed Campus Pierre et Marie Curie 26-00/523

2 Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Feghoul Kévin (từ 21-09-2020 đến 19-03-2021) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/520
Valle Eduardo (từ 15-08-2019 đến 30-06-2020)

Thực tập sinh

Plessis-Fraissard Kévin, Rossignol Claire

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Bordes Patrick, Brooks Daniel, Cadene Rémi, Chen Mickael, Chen Yifu, Delasalles Edouard, Dias Charles-Emmanuel, Engilberge Martin, Gérald Thomas, Mazari Ahmed, Pajot Arthur

Cựu thành viên

Kodjabachian Jérôme, Lorin Stéphane, Meyer Christophe, Sausset François, Thouvenot Vincent

tháng mười một 2020

 Mentions légales
Sơ đồ site |