MLIA : Trưởng nhóm : Patrick Gallinari

8 Nhân sự

Baskiotis Nicolas (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/519 +33 1 44 27 48 40
Cord Matthieu (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/524 +33 1 44 27 71 39
Gallinari Patrick (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/521 +33 1 44 27 73 70
Guigue Vincent (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/519 +33 1 44 27 88 54
Lamprier Sylvain (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/530 +33 1 44 27 87 80
Sahbi Hichem (Nghiên cứu viên, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/528 +33 1 44 27 88 18
Schwander Olivier (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/515 +33 1 44 27 74 91
Soulier Laure (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/515 +33 1 44 27 74 91

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouder Christophe (Kỹ sư nghiên cừu, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/404 +33 1 44 27 37 18
Cuzin Vincent (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/415 +33 1 44 27 87 54
Gayat Benoît (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/405 +33 1 44 27 87 78
Taniou Nadine (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/210 +33 1 44 27 40 38

35 Nghiên cứu sinh

Ayed Ibrahim Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534 +33 1 44 27 39 44
Ben Younes Hedi Bên ngoài CIFRE
Bordes Patrick Campus Pierre et Marie Curie 26-00/511 +33 1 44 27 87 33
Brooks Daniel Bên ngoài CIFRE
Cadene Rémi (Trợ giảng, Labex Smart) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/523 +33 1 44 27 38 11
Chen Mickael (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/513 +33 1 44 27 88 07
Chen Yifu (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/525 +33 1 44 27 51 29
Cribier-Delande Perrine (Trợ giảng, Cifre ) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/511 +33 1 44 27 87 33
Crilout Mathieu (Trợ giảng, ) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/517 +33 1 44 27 48 44
De Bezenac Emmanuel (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/517 +33 1 44 27 48 44
Delasalles Edouard Campus Pierre et Marie Curie 26-00/513 +33 1 44 27 88 07
Dias Charles-Emmanuel Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534 +33 1 44 27 39 44
Dona Jérémie Campus Pierre et Marie Curie 26-00/509 +33 1 44 27 88 02
Engilberge Martin Bên ngoài CIFRE
Franceschi Jean-Yves Campus Pierre et Marie Curie 26-00/523 +33 1 44 27 38 11
Gainon de Forsan de Gabriac Clara (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534 +33 1 44 27 39 44
Gérald Thomas (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/513 +33 1 44 27 88 07
Grari Vincent Bên ngoài
Guiguet Valentin (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/511 +33 1 44 27 87 33
Lample Guillaume Bên ngoài CIFRE
Lamrayah Mehdi Bên ngoài CIFRE
Léon Aurélia (Trợ giảng, ) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534 +33 1 44 27 39 44
Ma Xueying Campus Pierre et Marie Curie 26-00/523 +33 1 44 27 38 11
Mazari Ahmed (Trợ giảng, EDITE) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/523 +33 1 44 27 38 11
Mehr Eloi Bên ngoài
Monzani Charles Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534 +33 1 44 27 39 44
Pajot Arthur Campus Pierre et Marie Curie 26-00/513 +33 1 44 27 88 07
Rebuffel Clément Bên ngoài CIFRE
Robert Thomas (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/525 +33 1 44 27 51 29
Scialom Thomas Bên ngoài CIFRE
Simon Etienne Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534 +33 1 44 27 39 44
Taille Bruno Bên ngoài CIFRE
Tonnelier Emeric Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534 +33 1 44 27 39 44
Veniat Tom (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/511 +33 1 44 27 87 33
Zablocki Eloi (Trợ giảng, Labex Smart) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/517 +33 1 44 27 48 44

DNhân viên hành chính và kỹ thuật viên (của riêng nhóm)

Lorin Stéphane (Kỹ sư nghiên cừu, THALES) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/508
Thouvenot Vincent (Kỹ sư nghiên cừu, THALES) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/508

Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

Mordan Taylor Campus Pierre et Marie Curie 26-00/525 +33 1 44 27 51 29

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Chaib Draa Brahim từ 01-09-2018 đến 30-04-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/526 +33 1 44 27 87 50
Ayed Ibrahim từ 01-09-2018 đến 28-02-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534 +33 1 44 27 39 44
Mariotti Octave từ 01-11-2018 đến 30-11-2018 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/515 +33 1 44 27 74 91
Cancelliere Rossella từ 26-03-2018 đến 26-04-2018 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/521 +33 1 44 27 73 70

6 Thực tập sinh

Becirspahic Lucas, Le Quoc-Tung, Mustar Agnès, Pouyet Adrien, Séré Peyrigain Vincent, Yin Yuan

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Blot Michaël, Carvalho Micael, Mordan Taylor, Zheng Wenjie

Cựu thành viên

Denoyer Ludovic, Picard David

tháng ba 2019

 Mentions légales
Sơ đồ site |