LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » Nhóm nghiên cứu » MLIA

MLIA : Trưởng nhóm : Patrick Gallinari

8 Nhân sự

Baskiotis Nicolas (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/519 +33 1 44 27 48 40
Cord Matthieu (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/524 +33 1 44 27 71 39
Gallinari Patrick (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/521 +33 1 44 27 73 70
Guigue Vincent (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/519 +33 1 44 27 88 54
Lamprier Sylvain (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/530 +33 1 44 27 87 80
Sahbi Hichem (Nghiên cứu viên, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/528 +33 1 44 27 88 18
Schwander Olivier (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/515 +33 1 44 27 74 91
Soulier Laure (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/515 +33 1 44 27 74 91

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouder Christophe (Kỹ sư nghiên cừu, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/404 +33 1 44 27 37 18
Cuzin Vincent (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/415 +33 1 44 27 87 54
Gayat Benoît (Kỹ sư, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/405 +33 1 44 27 87 78
Taniou Nadine (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/210 +33 1 44 27 40 38

35 Nghiên cứu sinh

Ayed Ibrahim Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534 +33 1 44 27 39 44
Bordes Patrick Campus Pierre et Marie Curie 26-00/511 +33 1 44 27 87 33
Brooks Daniel Bên ngoài CIFRE
Cadene Rémi (Trợ giảng, Labex Smart) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/523 +33 1 44 27 38 11
Chen Mickael (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/513 +33 1 44 27 88 07
Chen Yifu (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/525 +33 1 44 27 51 29
Cribier-Delande Perrine (Trợ giảng, Cifre ) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/511 +33 1 44 27 87 33
Crilout Mathieu (Trợ giảng, ) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/517 +33 1 44 27 48 44
De Bezenac Emmanuel (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/517 +33 1 44 27 48 44
Delasalles Edouard Campus Pierre et Marie Curie 26-00/513 +33 1 44 27 88 07
Dias Charles-Emmanuel Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534 +33 1 44 27 39 44
Dona Jérémie Campus Pierre et Marie Curie 26-00/509 +33 1 44 27 88 02
Douillard Arthur Bên ngoài CIFRE
Engilberge Martin Bên ngoài CIFRE
Franceschi Jean-Yves Campus Pierre et Marie Curie 26-00/523 +33 1 44 27 38 11
Gainon de Forsan de Gabriac Clara (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534 +33 1 44 27 39 44
Gérald Thomas (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/513 +33 1 44 27 88 07
Grari Vincent Bên ngoài
Guiguet Valentin (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/511 +33 1 44 27 87 33
Lample Guillaume Bên ngoài CIFRE
Lamrayah Mehdi Bên ngoài
Ma Xueying Campus Pierre et Marie Curie 26-00/523 +33 1 44 27 38 11
Mazari Ahmed (Trợ giảng, EDITE) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/523 +33 1 44 27 38 11
Mehr Eloi Bên ngoài
Monzani Charles Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534 +33 1 44 27 39 44
Pajot Arthur Campus Pierre et Marie Curie 26-00/513 +33 1 44 27 88 07
Rebuffel Clément Bên ngoài CIFRE
Robert Thomas (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/525 +33 1 44 27 51 29
Saporta Antoine Bên ngoài
Scialom Thomas Bên ngoài CIFRE
Simon Etienne Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534 +33 1 44 27 39 44
Taille Bruno Bên ngoài CIFRE
Veniat Tom (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/511 +33 1 44 27 87 33
Zablocki Eloi (Trợ giảng, Labex Smart) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/517 +33 1 44 27 48 44
Zhan Haoming Bên ngoài

DNhân viên hành chính và kỹ thuật viên (của riêng nhóm)

Lorin Stéphane (Kỹ sư nghiên cừu, THALES) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/508
Thouvenot Vincent (Kỹ sư nghiên cừu, THALES) Campus Pierre et Marie Curie 25-26/508

Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

Mordan Taylor Campus Pierre et Marie Curie 26-00/525 +33 1 44 27 51 29

3  Tiến sĩ (vẫn đang công tác tại trung tâm)

Ben Younes Hedi Campus Pierre et Marie Curie 26-00/525 +33 1 44 27 51 29
Léon Aurélia Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534 +33 1 44 27 39 44
Tonnelier Emeric Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534 +33 1 44 27 39 44

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Valle Eduardo từ 15-08-2019 đến 30-06-2020 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/526 +33 1 44 27 87 50
Roberti Marco từ 08-04-2019 đến 05-07-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534 +33 1 44 27 39 44
Chaib Draa Brahim từ 01-09-2018 đến 30-04-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/526 +33 1 44 27 87 50
Cancelliere Rosella từ 08-04-2019 đến 29-04-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/521
Ayed Ibrahim từ 01-09-2018 đến 28-02-2019 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/534 +33 1 44 27 39 44
Mariotti Octave từ 01-11-2018 đến 30-11-2018 Campus Pierre et Marie Curie 26-00/515 +33 1 44 27 74 91

19 Thực tập sinh

Arnould Ludovic, Becirspahic Lucas, Bonnard Jules, Bonneau Ismael, Bourcier Jules, Djellloul Amina, Gorinskaia Katerina, Karmim Yannis, Le Quoc-Tung, Mustar Agnès, Nedjam Salim, Nguyễn Kim-Anh Laura, Pouyet Adrien, Riabi Arij, Ruel  Paul, Scherer Constance, Séré Peyrigain Vincent, Sidhoum Imad, Yin Yuan

Tiến sĩ cách đây dưới một năm

Ben Younes Hedi, Blot Michaël, Carvalho Micael, Léon Aurélia, Mordan Taylor, Tonnelier Emeric

Cựu thành viên

Denoyer Ludovic, Picard David

tháng tám 2019

 Mentions légales
Sơ đồ site |