Khoa học tính toán
PEQUAN
PolSys
Thuật tóan quyết định, Hệ thống thông minh và Mô hình hóa hệ thống
RO
DECISION
SMA
MOCAH
Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
LFI
MLIA
BD
ACASA
Mạng và hệ thống phân bố
ALMASTY
NPA
Phare
REGAL
Whisper
Mạng và hệ thống phân bố
APR
ComplexNetworks
MoVe
Hệ thống nhúng trên mạch vi điện tử
ALSOC
CIAN
QI
SYEL

PEQUAN : Trưởng nhóm : Stef Graillat

13 Nhân sự

Alt René (Giáo sư Emeritus, UPMC)
Béreziat Dominique (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, UPMC) Site Jussieu 26-00/336 +33 1 44 27 47 71
Chesneaux Jean-Marie (Giáo sư, UPMC) Site Jussieu 26-00/330 +33 1 44 27 43 76
Fortin Pierre (Giảng viên, UPMC) Site Jussieu 26-00/322 +33 1 44 27 87 73
Graillat Stef (Giáo sư, UPMC) Site Jussieu 26-00/313 +33 1 44 27 87 90
Hilaire Thibault (Giảng viên, UPMC) Site Jussieu 26-00/322 +33 1 44 27 87 73
Jézéquel Fabienne (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, UNIV PARIS 2) Site Jussieu 26-00/309 +33 1 44 27 58 78
Lamotte Jean-Luc (Giáo sư, UPMC) Site Jussieu 26-00/313 +33 1 44 27 87 90
Lauter Christoph (Giảng viên, UPMC) Site Jussieu 26-00/311 +33 1 44 27 80 29
Ménissier-Morain Valérie (Giảng viên, UPMC) Site Jussieu 26-00/320 +33 1 44 27 87 35
Mezzarobba Marc (Nghiên cứu viên, CNRS) Site Jussieu 26-00/311 +33 1 44 27 80 29
Tierny Julien (Nghiên cứu viên có bằng tiến sĩ khoa học, CNRS) Site Jussieu 26-00/334 +33 1 44 27 87 76
Vignes Jean (Giáo sư Emeritus, UPMC)

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bonpapa Georgette (Hành chính, UPMC) Site Jussieu 26-00/224 +33 1 44 27 52 14
Kabassanov Konstantin (Kỹ sư, CNRS) Site Jussieu 26-00/410 +33 1 44 27 71 26
Khan Irphane (Hành chính, UPMC) Site Jussieu 26-00/224 +33 1 44 27 52 14
Le Roux Pierre-Emmanuel (Kỹ sư, CNRS) Site Jussieu 26-00/412 +33 1 44 27 88 38
M'Baka Cyriaque (Kỹ sư, CNRS) Site Jussieu 26-00/416 +33 1 44 27 70 06

10 Nghiên cứu sinh

Chowdhury Rajarshi Roy Bên ngoài
Eberhart Pacôme (Trợ giảng, ) Site Jussieu 26-00/338 +33 1 44 27 71 30
Filip Silviu-Ioan (ATER, UPMC) Site Jussieu 26-00/313 +33 1 44 27 87 90
Gueunet Charles Site Jussieu 26-00/325 +33 1 44 27 88 43
Jeangoudoux Clothilde Site Jussieu 26-00/326 +33 1 44 27 88 76
Lozanova Volkova Anastasia Site Jussieu 26-00/338 +33 1 44 27 71 30
Picot Romain Bên ngoài CIFRE
Soler Maxime Bên ngoài CIFRE
Vintescu Ana Maria Site Jussieu 26-00/325 +33 1 44 27 88 43
Zebiri Aniss Site Jussieu 26-00/338 +33 1 44 27 71 30

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (của riêng nhóm)

Favelier Guillaume (Kỹ sư hợp đồng ngắn hạn, UPMC) Site Jussieu 26-00/325 +33 1 44 27 88 43

Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

Sakurai Daisuke Site Jussieu 26-00/325 +33 1 44 27 88 43

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Ahmim Mohamed từ 06-02-2017 đến 06-08-2017 Site Jussieu 26-00/309 +33 1 44 27 58 78
Belhadj Walid từ 06-02-2017 đến 06-08-2017 Site Jussieu 26-00/309 +33 1 44 27 58 78
Bouillaguet Charles từ 02-09-2016 đến 30-06-2017 Site Jussieu 26-00/309 +33 1 44 27 58 78
Brajard Julien từ 02-05-2016 đến 31-05-2017 Site Jussieu 26-00/309 +33 1 44 27 58 78
Said Issam từ 01-01-2016 đến 31-12-2016 Site Jussieu 26-00/315 +33 1 44 27 71 02
Martins Paulo từ 06-09-2016 đến 17-12-2016 Site Jussieu 24-25/413 +33 1 44 27 47 28
Sipasseuth Arnaud từ 07-11-2016 đến 08-12-2016 Site Jussieu 24-25/413 +33 1 44 27 47 28
Levine Joshua từ 29-08-2016 đến 16-09-2016
Rump Siegfried từ 29-04-2016 đến 29-05-2016 Site Jussieu 26-00/309 +33 1 44 27 43 76

Thực tập sinh

Hauchecorne Léo

tháng tư 2017

 Mentions légales
Sơ đồ site |