LIP6 CNRS Sorbonne Université Tremplin Carnot Interfaces
Direct Link LIP6 » Nghiên cứu » SYEL

SYEL : Trưởng nhóm : Andrea Pinna, Khalil Hachicha

8 Nhân sự

Alexandre Annick (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/503
Denoulet Julien (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/512
Feruglio Sylvain (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/514
Garda Patrick (Giáo sư Emeritus, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/506
Granado Bertrand (Giáo sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/516
Hachicha Khalil (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/512
Pinna Andrea (Giảng viên có bằng tiến sĩ khoa học, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/510
Vallette Farouk (Giảng viên, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/514

Nhân viên hành chính và kỹ thuật viên (chung giữa các nhóm)

Bouyer Manuel (Kỹ sư nghiên cừu, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/414
Chaput Jean-Paul (Kỹ sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/306
Coulibaly Aboubacar (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/224
Rhouni Amine (Kỹ sư nghiên cừu, CNRS) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/518
Vacheresse Sabrina (Hành chính, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 26-00/230

8 Nghiên cứu sinh

Garbay Thomas (Trợ giảng, SAIC) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/513
Hochberg Sylvain Campus Pierre et Marie Curie 24-25/513
Janiak Vincent Campus Pierre et Marie Curie 24-25/513
Li Songlin Campus Pierre et Marie Curie 24-25/515
Mba Mathieu Leonel Campus Pierre et Marie Curie 24-25/513
Rebiere Valentin Campus Pierre et Marie Curie 24-25/513
Sahel Faten Campus Pierre et Marie Curie 24-25/513
Takougang Tchinda Sylvain Fidel Campus Pierre et Marie Curie 24-25/513

DNhân viên hành chính và kỹ thuật viên (của riêng nhóm)

Del Cistia Gallimard Caroline (Kỹ sư, Sorbonne Université)
Fantozzi Maria Paola (Kỹ sư, Sorbonne Université) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/520

Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ

Dobias Petr (ATER, Ploytech) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/513

Tiến sĩ (vẫn đang công tác tại trung tâm)

Chuquimia Camacho Orlando Luis Campus Pierre et Marie Curie 24-25/513

Giáo sư mời Trong vòng 12 tháng trước đây

Moro Simona (từ 02-11-2020 đến 30-04-2021) Campus Pierre et Marie Curie 24-25/520

Thực tập sinh

Achkik Chaïmae, Chung Cyril, Dittrick Joseph, Fennira Alaeddine

Cựu thành viên

Buchert Louis

tháng một 2021

 Mentions légales
Sơ đồ site |